Navigacija

Dijana Duronjić
asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 022

051/430-026
Uža naučna/umjetnička oblast Računovodstvo i revizija
Datum izbora u zvanje 21. decembar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O2018IFRA Finansijsko računovodstvo
I14RFRA Forenzičko računovodstvo
O14FTPB Teorija i politika bilansa
O14FRA Finansijsko računovodstvo
O17RTPB Teorija i politika bilansa
I17FFRA Forenzičko računovodstvo
I14FFRA Forenzičko računovodstvo
1TPB Teorija i politika bilansa
I17RFRA Forenzičko računovodstvo
1FR Finansijsko računovodstvo