Navigacija

Dragana Milisavić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B02303 Fizička hemija I
B02403 Fizička hemija sa koloidnom hemijom

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS993 Hemija 2
1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C07HNS878 Viši kurs fizičke hemije
1C07HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije