Navigacija

Dragana Milisavić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B02322 Fizička hemija I
B02403 Fizička hemija sa koloidnom hemijom
B12422 Koloidna hemija sa fizičkom hemijom
B02303 Fizička hemija I

Prirodno-matematički fakultet

1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C07HNS878 Viši kurs fizičke hemije
1C16HOS1103 Hemijska kinetika i kataliza
1C10TNS993 Hemija 2
1C07HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Karakterizacija izoenzimskog profila peroksidaza u listovima Rumex obtusifolius L. raslom na pepelištu upotrebom modifikovane SDS elektroforeze

  Naučni skup DRUGI KONGRES BIOLOGA SRBIJE
  Godina 2018
  Autori Dragana Milisavić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 263
  Strana do 263

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Šehovac, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125

Projekti

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Maja Stanisavljević
Savka Janković
doc. dr Milica Balaban
Dragana Milisavić
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim mr Vesna Antunović
Ljubica Bojanić
Savka Janković
doc. dr Dijana Mihajlović
doc. dr Mirjana Đermanović
Dragana Milisavić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM