Navigacija

Vanja Tomić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Humana genetika
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.