Navigacija

mr Darka Herbez
lektor

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.