Navigacija

Savka Janković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

OP15HEMI Hemija
MŠ11TOKS Ekotoksikologija šumskih ekosistema
OŠ13HEMI Hemija

Tehnološki fakultet

B22403 Fizička hemija sa elektrohemijom

Prirodno-matematički fakultet

1C07HOS462 Hemija čvrstog stanja
1C07HOS397 Fizička hemija 1
1C13EOS189 Organska hemija
1C07HOS401 Fizička hemija 2
1C16HOS401 Fizička hemija 2
1C16HOS397 Fizička hemija 1
1C07HOS435 Fizička hemija sa instrumentalnim metodama
1C07HNS871 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C16HOS1100 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C07HOS433 Elektrohemija

Projekti

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Milisavić
Maja Stanisavljević
doc. dr Milica Balaban
Savka Janković
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim Savka Janković
Dragana Milisavić
mr Vesna Antunović
Ljubica Bojanić
doc. mr Dijana Mihajlović
doc. Mirjana Đermanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM