Navigacija

Savka Janković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

OP15HEMI Hemija
OŠ13HEMI Hemija

Tehnološki fakultet

B22403 Fizička hemija sa elektrohemijom

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS401 Fizička hemija 2
1C07HOS401 Fizička hemija 2
1C07HOS462 Hemija čvrstog stanja
1C16HOS397 Fizička hemija 1
1C07HOS435 Fizička hemija sa instrumentalnim metodama
1C13EOS189 Organska hemija
1C07HOS397 Fizička hemija 1
1C07HNS871 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C07HOS433 Elektrohemija