Navigacija

Savka Janković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

OP15HEMI Hemija
OŠ13HEMI Hemija
MŠ11TOKS Ekotoksikologija šumskih ekosistema

Tehnološki fakultet

B22403 Fizička hemija sa elektrohemijom

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS397 Fizička hemija 1
1C07HNS871 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C16HOS1100 Odabrana poglavlja neorganske hemije
1C07HOS433 Elektrohemija
1C13EOS189 Organska hemija
1C07HOS462 Hemija čvrstog stanja
1C16HOS401 Fizička hemija 2
1C07HOS401 Fizička hemija 2
1C07HOS435 Fizička hemija sa instrumentalnim metodama
1C07HOS397 Fizička hemija 1

Bibliografija

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Šehovac, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125

Projekti

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Milica Balaban
Maja Stanisavljević
Dragana Milisavić
Savka Janković
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. dr Dijana Mihajlović
doc. dr Mirjana Đermanović
Dragana Milisavić
mr Vesna Antunović
Ljubica Bojanić
Savka Janković
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM