Navigacija

Jelena Vuković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Eksperimentalna fizika
Datum izbora u zvanje 16. maj 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS334 Obrada rezultata mjerenja
1C07FOS380 Osnovi strukture materije
1C07FNS390 Fizika atoma i molekula
1C07FOS378 Metode mjerenja
1C07FOS390 Fizika atoma i molekula
1C07BOS220 Fizika
1C07FNS320 Osnovi atomske fizike
1C07FOS320 Osnovi atomske fizike