Navigacija

mr Andrea Rakanović Radonjić
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 435

051/304-017
lokal 435
Uža naučna/umjetnička oblast Područja socijalnog rada
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

SR-17 Uvod u teorije socijalnog rada
SR-43 Praksa socijalnog rada
SR-22 Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici
SR-30 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom
SR1-20 Teorije socijalnog rada
SR1-30 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SR1-31 Praksa socijalnog rada 1
SR-19 Socijalni rad sa djecom i porodicom
SR-24 Teorije socijalnog rada
SR-28 Mentalno zdravlje
SR-36 Socijalni rad sa osobama treće životne dobi
MSC-2 Socijalni rad sa zavisnicima
MSC-7 Metode tretmana bolesti zavisnosti
SR1-32 Socijalni rad i nasilje u porodici
MSR-2 Savremene teorije i terapijski modeli u socijalnom radu
MSC-1 Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima
SR1-12 Uvod u teorije socijalnog rada
MSR-3 Djeca i porodični odnosi
MSR-7 Socijalni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mobilni tim - Model zaštite žrtava akutnog nasilja

  Časopis DHS Društvene i humanističke studije - časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Broj 3
  Strana od 379
  Strana do 398
  Veb adresa http://www.untz.ba/index.php?page=casopis-dhs

  Hraniteljstvo za odrasla i stara lica - model za unaprijeđenje života korisnika prava iz socijalne zaštite

  DOI 10.5937/pol1713140R
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 140
  Strana do 153
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2017/2232-96411713140R.pdf

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non-Gevernmental Network of Support for Children with Disabilities

  DOI http://dx.doi.org/10.26417/ejser.v11i1
  Časopis European Journal of Social Sciences Education and Research
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 116
  Strana do 124
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_17_nr_1/Ljubo.pdf

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Study

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i LJubo Lepir
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_jan_apr_17_nr_1/Andrea.pdf

  Socijani rad u sistemima zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini

  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Andrea Rakanović Radonjić
  Broj 11
  Strana od 219
  Strana do 236
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/casopis/politeia_11.pdf

Radovi sa skupova

  Opinions, values and competences of service providers in direct support and protection of victims of family violence - experiences of Republic of Srpska“

  Naučni skup Social Work, Education and Social Development - SWSD 2018
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2018
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1173
  Veb adresa https://www.swsd2018.org/wp-content/uploads/2018/06/SWSD2018-Abstract-Book.pdf

  Nasilje nad djecom u porodici - iskustva centara za socijalni rad iz Republike Srpske

  Naučni skup Druga međunarodna naučna konferencija "Društvene i himanističke nauke na raskršću"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Dragana Šćepović, Ljubo Lepir i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 162
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/Fakultet_general/aktuelno/Konferencija%20Dru%C5%A1tvene%20i%20humanisti%C4%8Dke%20nauke%20na%20raskr%C5%A1%C4%87u/Knjiga%20sazetaka%202018.pdf

  Social Welfare System of Republic of Srpska in the Function of Developing a Non – Governmental Network of Support for Children with Disabilities.

  Naučni skup ICSS XII International Conference on Social Sciences
  Publikacija Proceedings_Book_Vol 3
  Godina 2017
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 784
  Strana do 792
  Veb adresa http://icss.euser.org/prcd/13th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol3_ISBN_9788890916137.pdf

  Mobilni tim-Model zaštite žrtava akutnog nasilja

  Naučni skup Naučna konferencija-Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija
  Publikacija Knjiga sažetaka - Prva naučna konferencija: Savremeni izazovi i perspektive društvenh i humanističkih studija
  Godina 2017
  Autori Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 102
  Strana do 103
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/index.php?page=knjiga-sazetaka-nk-sip-dhs

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Naučni skup International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings, Volume 2.
  Godina 2017
  Autori Andrea Rakanović Radonjić, Dragana Šćepović i Ljubo Lepir
  Strana od 296
  Strana do 304
  Veb adresa http://icss11.euser.org/ila/11th_ICSS_2017_Proceedings_Book_Vol_2.pdf

  Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people

  Naučni skup INNOVATIVE IDEAS IN SCIENCE IIS2016,
  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012030
  Publikacija Proceedings of IIS2016 n IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 200, pp. 1-7, May, 2017.
  Godina 2016
  Autori Ljubo Lepir, Dragana Šćepović i Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012030/pdf

  Izazovi socijalnog rada u hraniteljstvu za odrasla lica sa poteškoćama u razvoju

  Naučni skup Internatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention
  Publikacija Knjiga sažetaka: Beogradska defektološka škola, Vol.22, No. 2 (Suppl.1), 2016
  Godina 2016
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Strana od 190
  Strana do 191

  Hraniteljstvo za odrasla i stara lica - unaprijeđenje kvaliteta života korisnika prava iz socijalne zaštite

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu - problemi i perspektive
  Godina 2015
  Autori Andrea Rakanović Radonjić

  Uloga menadžmenta u ostvarivanju radnih zadataka socijalnih radnika u ustanovama zdravstvene zaštite

  Naučni skup Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini - uloga i značaj supervizije i menadžmenta
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2009
  Autori Andrea Rakanović Radonjić
  Strana od 43

Ostali radovi

  Subjekt zaštite - centar za socijalni rad

  Godina 2018
  Autori Andrea Rakanović Radonjić i Dragana Šćepović
  Strana od 34
  Strana do 54