Navigacija

Dejan Pilipović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 7

051/339-017
lokal 117
Uža naučna/umjetnička oblast Građansko pravo i građansko procesno pravo
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07POP Porodično pravo
OS07OBP Obligaciono pravo

Fakultet političkih nauka

SR-27 Porodično pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prikaz: Promena dužnika iz pera profesorice Marije Karanikić Mirić

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2018
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 40
  Strana od 247
  Strana do 250

  Pogled na aktuelnu sudsku praksu u odabranim zemljama u vezi sa slučajem "švajcarac"

  DOI 10.7251/SPMSR1750179P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 50
  Strana od 179
  Strana do 202
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Pravni aspekti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

  DOI 10.7251/GOD1739199J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Njegoslav Jović i Dejan Pilipović
  Broj 39
  Strana od 199
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Prikaz: Hajrija Mujović-Zornić, Odgovornost za štetu zbog neželjenog rođenja (wrongful birth) i zbog neželjenog života (wrongful life) - uporednopravni pregled, doktorska disertacija, PF UNI BG, 2000.

  DOI 10.7251/VJE16131P
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2016
  Autori Dejan Pilipović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 131
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.casopisvjestak.com/

  Prikaz Zbornika radova s IX savjetovanja iz oblasti građanskog prava pod nazivom “Aktuelna pitanja građanskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – teorija i praksa”

  Časopis Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo (Neue Juristische Umschau – Zeitschrift für einheimisches, deutsches und europäisches Recht) - NPR
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Volumen 10
  Broj 1-2/2015
  Strana od 139
  Strana do 142

  Preispitivanje osnova ugovorne odgovornosti za štetu: pravna teorija i sudska praksa

  DOI 10.7251/SPM1548155P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 48/2015
  Strana od 155
  Strana do 186
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Notari i njihova uloga u privrednom pravu Republike Srpske

  Časopis STUDENTSKA REVIJA ZA PRIVREDNO PRAVO • STUDENT ECONOMIC LAW REVIEW
  Godina 2013
  Autori Dejan Pilipović
  Broj 2 - 2012/2013
  Strana od 66
  Strana do 73
  Veb adresa http://selr.bg.ac.rs/srpski

Radovi sa skupova

  Modeli reparacije štete nastale usljed poplava

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7521/PR5518187R
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2018
  Autori Darko Radić i Dejan Pilipović
  Strana od 187
  Strana do 214

  Karakteristike ugovora o prodaji toplotne energije

  Naučni skup XIV Majsko savetovanje "Savremeni pravni promet i usluge"
  Publikacija Zbornik referata sa međunarodnog naučnog skupa XIV Majsko savetovanje "Savremeni pravni promet i usluge"
  Godina 2018
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 439
  Strana do 460
  Veb adresa http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko

  Naknada nematerijalne štete pravnom licu

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija PRAVNI ŽIVOT - časopis za pravnu teoriju i praksu, broj 10/2017
  Godina 2017
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 657
  Strana do 673

  Odgovornost za štete nastale od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz rata u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija PRAVNA RIJEČ - Časopis za pravnu teoriju i praksu, broj 43/2015
  Godina 2015
  Autori Dejan Pilipović
  Strana od 271
  Strana do 296

Knjige

  Ugovorna odgovornost za nematerijalnu štetu

  Izdavač Grafopapir d.o.o., Banja Luka
  ISBN 978-99955-85-22-8
  Godina 2014
  Autori Dejan Pilipović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 177