Navigacija

Igor Popović
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 9

051/339-037
lokal 137
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07DKP Diplomatsko-konzularno pravo
OS07MPP Međunarodno privatno pravo
OS07MJP Međunarodno javno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE U SLUČAJEVIMA RATNE ŠTETE

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2018
  Autori Igor Popović
  Broj 51
  Strana od 103
  Strana do 116

  NEIZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA PROTIV DRŽAVE: PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2018
  Autori Igor Popović
  Broj 40
  Strana od 163
  Strana do 180

  LAWS ON ENFORCEMENT PROCEDURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS STANDARDS

  Časopis STRANI PRAVNI ŽIVOT
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Strana od 253
  Strana do 266

  Ograničenje naplate u izvršnom postupku na teret budžeta u BiH

  Časopis Sveske za javno pravo
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 28
  Strana od 62
  Strana do 71
  Veb adresa http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Sveske_za_javno_pravo_broj_28.pdf

  Eksteritorijalno dejstvo člana 3 Evropske konvencije za zšatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 50
  Strana od 203
  Strana do 223

  ZAŠTITA PRAVA IZVRŠENIKA PREMA ČLANU 6 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  DOI 10.7251/GOD1739083P
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 39
  Strana od 83
  Strana do 101
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  THE NEVERENDING STORY OF AL HUSIN AND BOSNIA AND HERZEGOVINA: FROM EL-MUJAHEDIN TO FREEDOM?

  DOI 10.22190/FULP1701057P
  Časopis Facta Universitatis, Series: Law and politics
  Godina 2017
  Autori Igor Popović i Olivera Ševo
  Strana od 057
  Strana do 069

  Kritički osvrt na Prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u Bosni i Hercegovini

  Časopis Pravni zapisi
  Godina 2016
  Autori Igor Popović
  Strana od 390
  Strana do 410
  Veb adresa http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravni_zapisi_2016-02_09_Popovic.pdf

  PRAVNA PRIRODA MEĐUNARODNOG PRAVA

  DOI 10.7251/SPM1447239P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2014
  Autori Igor Popović
  Broj 47
  Strana od 239
  Strana do 262