Navigacija

Igor Popović
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 9

051/339-037
lokal 137
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07MPP Međunarodno privatno pravo
OS07MJP Međunarodno javno pravo
OS07DKP Diplomatsko-konzularno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  LAWS ON ENFORCEMENT PROCEDURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS STANDARDS

  Časopis STRANI PRAVNI ŽIVOT
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Strana od 253
  Strana do 266

  Ograničenje naplate u izvršnom postupku na teret budžeta u BiH

  Časopis Sveske za javno pravo
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 28
  Strana od 62
  Strana do 71
  Veb adresa http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Sveske_za_javno_pravo_broj_28.pdf

  Eksteritorijalno dejstvo člana 3 Evropske konvencije za zšatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 50
  Strana od 203
  Strana do 223

  ZAŠTITA PRAVA IZVRŠENIKA PREMA ČLANU 6 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  DOI 10.7251/GOD1739083P
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Igor Popović
  Broj 39
  Strana od 83
  Strana do 101
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  THE NEVERENDING STORY OF AL HUSIN AND BOSNIA AND HERZEGOVINA: FROM EL-MUJAHEDIN TO FREEDOM?

  DOI 10.22190/FULP1701057P
  Časopis Facta Universitatis, Series: Law and politics
  Godina 2017
  Autori Igor Popović i Olivera Ševo
  Strana od 057
  Strana do 069

  Kritički osvrt na Prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u Bosni i Hercegovini

  Časopis Pravni zapisi
  Godina 2016
  Autori Igor Popović
  Strana od 390
  Strana do 410
  Veb adresa http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravni_zapisi_2016-02_09_Popovic.pdf

  PRAVNA PRIRODA MEĐUNARODNOG PRAVA

  DOI 10.7251/SPM1447239P
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2014
  Autori Igor Popović
  Broj 47
  Strana od 239
  Strana do 262