Navigacija

mr Sanja Pržulj
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Neorganska i nuklearna hemija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS1104 Koordinaciona hemija
1C16HOS1105 Neorganske sinteze
1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C10TNS991 Hemija 1
1C07BOS219 Hemija
1C07HOS449 Viši kurs fizičke hemije