Navigacija

prof. dr Dragan Blagojević
redovni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geodetski referentni sistemi redovni profesor 18. jun 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDGG Geodetska geodinamika
MGDMPGNSS Metode pozicioniranja globalnim navigacionim satelitskim sistemima
MGDSIRPMR Studijsko-istraživački rad na pripremi master rada
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GNSS Globalni navigacini satelitski sistemi
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD07SG Satelitska geodezija
OGD07TSP Teorija satelitkog pozicioniranja
OGD09GRS Geodetski referentni sistemi