Navigacija

Tijana Đuričić
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektrohemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B23502 Konstrukcioni materijali
B23602 Korozija i zaštita materijala
B23504 Elektrohemijsko inženjerstvo
B52426 Hemigrafija
B24707 Elektrohemijsko dobijanje energije
B42324 Materijali u industriji obuće
B24803 Projektovanje procesa u hemijskoj industriji
B52301 Hemigrafija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Consumption of energy and electrode material at electrocoagulation phosphate from wastewater

  Naučni skup 6th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Borislav Malinović i Tijana Malinović
  Strana od 38

  Phosphate Removal from Wastewater by Electrocoagulation Process using Aluminium Electrode

  Naučni skup 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society
  Publikacija 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society Proceedings
  Godina 2016
  Autori Borislav Malinović, Suzana Gotovac-Atlagić, Tijana Malinović, Natalija Bjelajac i Aleksandra Milovanović
  Strana od 34
  Strana do 38

Projekti

Tretman deponijskih (procjednih) otpadnih voda

Procjedne vode su jedne od najzagađenijih otpadnih voda koje se sastoje od jedinjenja azota, fosfora, teških metala, katjona (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), anjona (Cl−, SO42−, S2- i HCO3−), hlorisanih ugljikovodonika, pesticida, aromatskih ugljikovodonika, fenola, hlorisanih alifatskih spojeva itd...

Broj projekta 0830011
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić
Pero Sailović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 44070.0 BAM