Navigacija

mr Saša Marković
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1STMIS-F Teorija i metodika izabranog sporta - fudbal
1SKPSF-R Kondiciona priprema - sportska forma u rukometu
1STiTT-F Tehnika i taktika fudbala
1SD-F Dijagnostika u fudbalu
1SMuSP-F Mjerenje u fudbalu
1SKPSF-F Kondiciona priprema - sportska forma u fudbalu
MS12ADS Analitika i dijagnostika u sportu
1SFUD Fudbal
MON12KOL Kolektivni sportovi
1SPiPT-F Planiranje i programiranje treninga - fudbal
1SB-F Biomehanika fudbala
1NFUD Fudbal