Navigacija

Duško Gatarić
asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2249 Formalne metode u softverskom inženjerstvu