Navigacija

doc. dr Sanja Gnjato
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Stomatološka protetika
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISS07IMS Istraživanja materijala u stomatologiji
ISS07SPP Stomatološka protetika - pretklinika
ISS07GTL Gnatologija
ISS07ES Estetika u stomatologiji
ISS07SPKF Stomatološka protetika - klinika (fiksna)
ISS07SPKM Stomatološka protetika - klinika (mobilna)
ISS07SM Stomatološki materijali
ISS07KS Kompjuterizovana stomatologija