Navigacija

Radovan Vukomanović
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGK07BK1 Betonske konstrukcije 1
OA07BKA Betonske konstrukcije
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OA07MDK Metalne i drvene konstrukcije
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3

Bibliografija

Radovi sa skupova

  PRORAČUN AB PRESJEKA ZA TRANSVERZALNU SILU PREMA EC2

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 69:71/72(082)(0.034.2) 624(082)(0.034.2)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Saša Tatar, Radovan Vukomanović i Dragan Zrnić
  Strana od 99
  Strana do 106
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  DYNAMIC INELASTIC BUCKLING ANALYSIS OF STEEL AND ALUMINUM SLABS

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Radovan Vukomanović, Dijana Majstorović i Saša Tatar
  Strana od 53
  Strana do 60
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/wp-content/uploads/2016/12/STEPGRAD2016-ZBORNIK-RADOVA.pdf

  DETALJI INTEGRALNIH MOSTOVA I PRIMJENA U PRAKSI DRUGIH ZEMALJA

  Naučni skup PETI BIH KONGRES O CESTMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Slobodan Popadić, Nebojša Prostran, Radovan Vukomanović i Tihomir Đokić
  Strana od 159
  Strana do 166
  Veb adresa http://uki.ba/images/Novosti/Kongres%202016_Ceste.pdf

  OPTIMIZACIJA AB PRESJEKA U FUNKCIJI KARAKTERISTIKA POPREĈNOG PRESJEKA I ĈVRSTOĆE MATERIJALA

  Naučni skup Treći međunarodni naučni skup: STANJE I PRAVCI RAZVOJA GRAĐEVINARSTVA I OKOLIŠNOG INŽENJERSTVA – EGTZ 2016
  DOI ISSN 2490-2535
  Publikacija E-GTZ ZBORNIK RADOVA/PROCEEDINGS Broj 3
  Godina 2016
  Autori Radovan Vukomanović, Saša Tatar i Dragan Zrnić
  Strana od 375
  Strana do 384
  Veb adresa http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=23035142&fmt=11&lani=ba

  QUASI - STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING AND ULTIMATE STRENGTH OF FOLDED - PLATE STRUCTURES

  Naučni skup GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA 6. INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Aleksandar Borković, Radomir Cvijić i Nataša Mrđa

  ULTIMATE STRENGTH OF LONGITUDINALLY STIFFENED PLATE GIRDERS UNDER COMPRESSION

  Naučni skup 4th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.028
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Radovan Vukomanović, Dijana Majstorović i Aleksandar Borković
  Strana od 289
  Strana do 298
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Milasinovic/publication/303345546_ULTIMATE_STRENGTH_OF_LONGITUDINALLY_STIFFENED_PLATE_GIRDERS_UNDER_COMPRESSION/links/573dce6d08ae9ace84111f95/ULTIMATE-STRENGTH-OF-LONGITUDINALLY-STIFFENED-PLATE-GIRDERS-UNDER-COMPRESSION.pdf

  UTICAJ IZBORA PRORAČUNSKOG DIJAGRAMA ČELIKA NA NOSIVOST AB PRESJEKA

  Naučni skup SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.013
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Radovan Vukomanović, Saša Tatar i Dragan Zrnić
  Strana od 143
  Strana do 153
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=CIR&menu=6&zbornik_id=39&rad_id=449

  STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING OF THINWALLED STRUCTURES USING THE FINITE STRIP METHOD

  Naučni skup iNDiS 2015 PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION AND RENEWAL IN THE CIVIL ENGINEERING International Scientific Conference
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2015
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Nataša Mrđa i Radomir Cvijić
  Strana od 67
  Strana do 73

  REKONSTRUKCIJA TUNELA PRIMJENOM PRSKANOG BETONA I SPUŠTANJEM NIVELETE

  Naučni skup DEVETO NAUČNO - STRUČNO MEĐUNARODNO SAVETOVANJE, "OCENA STANJA, ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović

  PRIMJENA ARMIRANO-BETONSKIH ROŠTILJNIH SIDRENIH KONSTRUKCIJA ZA SANACIJU KLIZIŠTA

  Naučni skup XI međunarodni naučno-stručni skup „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU“
  DOI ISBN:978-99976-642-0-4
  Publikacija SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 151
  Strana do 160

  SANACIJA GALERIJA I PROŠIRENJE PUTA PRIMENOM SIDRENIH AB KONSTRUKCIJA

  Naučni skup MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015. SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2015.052
  Publikacija ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 415
  Strana do 421
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=36&rad_id=349

  Osvrt na direktive EU ka realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu Republike Srpske

  Naučni skup Prvi naučno-stručni seminar ''Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu''
  Publikacija Bilten, ISVN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Godina 2015
  Autori Darija Gajić, Gordana Broćeta i Radovan Vukomanović
  Strana od 36
  Strana do 42
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/0B9kkXXQndjKwbF8zejdrV1B1TTA/view

  ISTRAŽIVANJE KRITERIJA ZA INTERVENCIJE NA MOSTOVIMA I TUNELIMA U PROCESU RANGIRANJA SA METODAMA VIŠEKRITERIJSKOG VREDNOVANJA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 83

  MASIVNA ARMIRANO-BETONSKA KONSTRUKCIJA ZA ZAŠTITU CESTE I KORISNIKA CESTE OD ODRONA I OSULINA - GALERIJA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 53

  PRIMJENA AB ZAVJEŠENIH GALERIJSKIH KONSTRUKCIJA KAO ZAŠTITE OD ODRONA NESTABILNOG STIJENSKOG MATERIJALA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 23

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Aleksandra Regojević
doc. dr Malina Čvoro
Branka Kovačević
doc. dr Aleksandar Borković
Dragan Zrnić
Mladen Slijepčević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Brankica Milojević
Vesna Savić
prof. dr Biljana Antunović
doc. dr Vinko Babić
doc. dr Saša Čvoro
Radovan Vukomanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje potpomognuto tehnologijom

Projekat promoviše koncept aktivnog učenja i bolje motivacije kroz implementaciju otvorenih edukativnih resursa (OER) u obrazovnom procesu radi poboljšanja znanja studenata i pružanja prilike za cjeloživotno učenje zaposlenima u privredi. Prvi cilj je osnivanje OER mreže za usvajanje koncepta učenja potpomognutog tehnologijom unutar ustanova visokog obrazovanja kao i cjeloživotnog učenja u preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana.

Broj projekta 8300146
Tip projekta Tempus
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksandar Borković
Projektni tim Dragana Tepić
Nataša Mrđa Bošnjak, ma
prof. dr Ljubiša Preradović
Radovan Vukomanović
prof. dr Milenko Stanković
Maja Ilić
Dijana Majstorović, ma
Vesna Savić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.12.2013.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 79633.0 BAM