Navigacija

doc. dr Zvonimir Bošković
docent

Nastavnik - II-4
Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Eksploatacija fluida
Datum izbora u zvanje 24. oktobar 2013.

Predmeti

Rudarski fakultet

R2TNIG Transport nafte i gasa
R2TTKUHB Tehnika i tehnologija koso usmjerenog i horizontalnog bušenja
R1GEONAFT Geologija nafte
R1PIB Projektovanje izrade bušotine
R1RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa
R1GFKT Geofizički karotaž
R1BUŠRF Bušotinski radni fluidi
R1ENIG Eksploatacije nafte i gasa
R1TIB Tehnologija izrade bušotine

Bibliografija

Radovi sa skupova

    POVEĆANJE PROPUSNOSTI REZERVOAR STIJENA UGLJOVODONIKA OBRADOM KOLEKTORA KISELINAMA

    Naučni skup II Rudarsko geoloski forum
    Godina 2016
    Autori Zvonimir Bošković, Jovana Crnogorac i Ištvan Djerman