Navigacija

Mila Krneta, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 1. novembar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

IV124 Vizantija od 1025. do 1453.
AR112 Antički Rim
IV124-16 Istorija Vizantije 2
MIS15HRV Hristološke raspre u Vizantiji
EMD123-16 Epoha Makedonske dinastije
IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
IV123-16 Istorija Vizantije 1
MIS15AEP Antička epigrafika
MIS15PBP Podunavske i balkanske provincije Rimskog Carstva
MIS15IVI Istorija Vizantije
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
VIP124-16 Vizantija i papstvo od XIII do XV vijeka
AG111 Antička Grčka i Helenizam
MIS15VPV Vizantija poslije Vizantije - istorija vizantijskog nasljeđa nakon 1453. godine
MIS15EPP Epoha Paleologa
MIS15VZB Vizantija i Bosna
MIS15VIZ Vizantijski izvori i razvoj vizantologije
MIS15IDR Institucionalna, društvena i kulturna istorija starog Rima
MIS15SVZ Strah u Vizantiji
MIS15VSO Vizantijsko-srpski odnosi XII-XV vijeka
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
IS111 Istorija starog Istoka
IV123 Istorija Vizantije (do 1025)
MIS15MAI Metodologija istraživanja u oblasti antičke istorije
MIS15IDK Institucionalna, društvena i kulturna istorija grčkog svijeta klasičnog i helenističkog perioda
MIS15AIG Antička istoriografija
MIS15PRC Pozno Rimsko Carstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Boris Babić, Vizantija i Bosna, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Banja Luka 2016.

  Časopis Istorijski časopis
  Godina 2017
  Autori Mila Krneta
  Broj 66
  Strana od 552
  Strana do 555

  "Biografije dvanaest rimskih careva" Svetonija Trankvila i "Hronografija" Mihaila Psela. Poređenje opisa ženskih likova

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Mila Krneta
  Broj 19
  Strana od 165
  Strana do 176

  "Biografije dvanaest rimskih careva" Svetonija Trankvila i "Hronografija" Mihaila Psela. Sličnosti i razlike u načinu opisa careva

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Mila Krneta
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

  Mišel Kaplan, Vizantija, Klio, Beograd 2008.

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Mila Krneta
  Broj 16
  Strana od 219
  Strana do 223

Radovi sa skupova

  Oblikovanje modela idealne srpske srednjovjekovne kraljice

  Naučni skup Međunarodni skup Niš i Vizantija XVI - Rimski venac pravoslavnog kraljevstva - 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog
  Godina 2018
  Autori Mila Krneta
  Strana od 263
  Strana do 275

  Byzantine Women in Serbian Medieval Hagiography

  Naučni skup 23rd International Congress of Byzantine Studies
  Publikacija Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies - Thematic Sessions of Free Comunications
  Godina 2017
  Autori Mila Krneta
  Strana od 839
  Strana do 840