Navigacija

Mila Krneta
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

AG111 Antička Grčka i Helenizam
IV124-16 Istorija Vizantije 2
KIAR-16 Kulturna istorija Antičkog Rima
KISG-16 Kulturna istorija Stare Grčke
IAR112-16 Istorija Antičkog Rima
AR112 Antički Rim
IV123-16 Istorija Vizantije 1
VIP124-16 Vizantija i papstvo od XIII do XV vijeka
EMD123-16 Epoha Makedonske dinastije
IS111 Istorija starog Istoka
IS111-16 Istorija Drevnog Istoka
SGH-16 Istorija Stare Grčke i Helenizma
IV123 Istorija Vizantije (do 1025)
IV124 Vizantija od 1025. do 1453.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "Biografije dvanaest rimskih careva" Svetonija Trankvila i "Hronografija" Mihaila Psela. Poređenje opisa ženskih likova

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Mila Krneta
  Broj 19
  Strana od 165
  Strana do 176

  "Biografije dvanaest rimskih careva" Svetonija Trankvila i "Hronografija" Mihaila Psela. Sličnosti i razlike u načinu opisa careva

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Mila Krneta
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

  Mišel Kaplan, Vizantija, Klio, Beograd 2008.

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Mila Krneta
  Broj 16
  Strana od 219
  Strana do 223

Radovi sa skupova

  Byzantine Women in Serbian Medieval Hagiography

  Naučni skup 23rd International Congress of Byzantine Studies
  Publikacija Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies - Thematic Sessions of Free Comunications
  Godina 2017
  Autori Mila Krneta
  Strana od 839
  Strana do 840