Navigacija

Njegoslav Jović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 19

051/339-022
lokal 122
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 4. decembar 2013.

Predmeti

Pravni fakultet

OS11PIS Pravo intelektualne svojine

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pravni aspekti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

  DOI 10.7251/GOD1739199J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Njegoslav Jović i Dejan Pilipović
  Broj 39
  Strana od 199
  Strana do 220
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Probijanje načela specijalnosti u slučaju čuvenog žiga

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Njegoslav Jović
  Volumen XIII
  Broj 47/2016
  Strana od 503
  Strana do 517
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnikars.org/

  Načelo teritorijalnosti i sistemi patentne zaštite u Evropskoj uniji

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2016
  Autori Njegoslav Jović
  Volumen LIV
  Broj 7-9/2016
  Strana od 458
  Strana do 472
  Veb adresa www.pravniciuprivredi.org.rs

  Promet prava intelektualne svojine ugovorom o franšizingu i pravo konkurencije

  DOI 10.7251/SPM162249003J
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Njegoslav Jović
  Volumen 22
  Broj 49
  Strana od 71
  Strana do 95
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Regionalno iscrpljenje prava intelektualne svojine karakteristično za pravo Evropske unije

  Časopis REVIJA ZA EVROPSKO PRAVO
  Godina 2015
  Autori Njegoslav Jović
  Volumen XVII
  Broj 1/2015
  Strana od 87
  Strana do 98
  Veb adresa http://www.pravoeu.org/revija-za-evropsko-pravo.html

  Prinudna licenca za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda

  DOI 10.7251/SPM1548065J
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2015
  Autori Njegoslav Jović
  Broj 48
  Strana od 39
  Strana do 64

  Suštinska promjena okolnosti kao osnov prestanka ugovora u međunarodnom javnom pravu

  DOI 10.7251/SPM1346139J
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2013
  Autori Njegoslav Jović
  Broj 46
  Strana od 139
  Strana do 164

  Jus cogens kao osnov ništavosti i kao osnov prestanka dejstva međunarodnog ugovora

  DOI 10.7251/GPF1335183J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Njegoslav Jović
  Broj 35
  Strana od 183
  Strana do 200

  Stalne diplomatske misije kao oblik predstavljanja država pri međunarodnim organizacijama

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Njegoslav Jović i Milan Milković
  Broj 33
  Strana od 211
  Strana do 226

  Naknadna nemogućnost izvršenja kao osnov prestanka ugovora u međunarodnom javnom pravu

  DOI 10.7168/spm.12.1845.13J
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2012
  Autori Njegoslav Jović
  Broj 45
  Strana od 227
  Strana do 241

  Privilegije i imuniteti stalne diplomatske misije

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2011
  Autori Njegoslav Jović
  Broj 44
  Strana od 237
  Strana do 248

Radovi sa skupova

  Potrošački kredit kao vrsta bankarskog uslužnog posla

  Naučni skup XII majsko savetovanje
  Publikacija Usluge i uslužna pravila, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2016.
  Godina 2016
  Autori Zoran Vasiljević i Njegoslav Jović
  Strana od 269
  Strana do 282

  Pravni aspekti paralelne trgovine farmaceutskim proizvodima

  Naučni skup XI Majsko savjetovanje - „Usluge i zaštita korisnika“
  Publikacija „Usluge i zaštita korisnika“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2015.
  Godina 2015
  Autori Njegoslav Jović
  Strana od 667
  Strana do 683

Ostali radovi

  Prof. dr Slobodan Marković, prof. dr Dušan Popović, Pravo intelektualne svojine (Pravni fakultet Univerzireta u Beogradu, 2013, str. 367)

  Godina 2015
  Autori Njegoslav Jović
  Strana od 399
  Strana do 403