Navigacija

mr Darko Ratković
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika razredne nastave
Datum izbora u zvanje 28. septembar 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVMMV136 Metodika muzičkog vaspitanja
UMNMK Uvod u metodiku nastave muzičke kulture
MK147-15 Metodika nastave muzičke kulture
PVMP111 Muzički praktikum
MK147 Metodika nastave muzičke kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Orf muzikoterapija u inkluzivnoj razrednoj nastavi muzičke kulture

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković i Želimir Dragić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 365
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=33

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  DOI DOI 10.7251/NSK1312008R
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Ranko Rajović i Darko Ratković
  Volumen 8
  Broj (2)
  Strana od 103
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.pfb.unssa.rs.ba/Casopis/Broj12/CasopisBr12.php

  Primjena instrumenata u prvoj trijadi osnovne škole

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Darko Ratković
  Broj 1
  Strana od 137
  Strana do 152

Radovi sa skupova

  Stavovi nastavnika o preprekama u integrisanju muzičkih aktivnosti u razrednoj nastavi

  Naučni skup EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
  Publikacija EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations"
  Godina 2016
  Autori Darko Ratković
  Strana od 1118
  Strana do 1131
  Veb adresa http://www.eduvision.si/Slo

  Stavovi nastavnika o interakciji u učenju i poučavanju u nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Doprinos nauke razvoju društava u tranziciji
  Publikacija Nauka-društvo-tranzicija
  Godina 2015
  Autori Darko Ratković
  Strana od 167
  Strana do 185
  Veb adresa www.defendologija.com

  Muzičke aktivnosti u NTC programu i razvoj fine motorike djece predškolskog uzrasta

  Naučni skup Savremena škola - izazovi i dileme
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Šindić-Radić, Ranko Rajović i Darko Ratković
  Strana od 103
  Strana do 116

  Refleksija društveno neprihvatljivih stavova mladih na izbor muzike koju slušaju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Nebojša Macanović, Slaviša Jenjić i Darko Ratković
  Strana od 251
  Strana do 268

  Integrativna vježba - inovativni model u metodičkom obrazovanju budućih učitelja

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI DOI 10.7251/NSFF13011035R
  Publikacija Nauka i tradicija, knjiga 7, tom 2/2
  Godina 2013
  Autori Darko Ratković
  Strana od 1035
  Strana do 1044

  The Piano Book: positive example of interactive multimedia application in music education

  Naučni skup Treći mađunarodni simpozij glazbenih pedagoga.Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena-3-
  Publikacija Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena-3-
  Godina 2013
  Autori Darko Ratković
  Strana od 159
  Strana do 184

  Značaj sticanja muzičko-metodičkih komptencija za rad učitelja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Filozofskog fakulteta
  Godina 2010
  Autori Darko Ratković
  Strana od 765
  Strana do 775

Umjetnički radovi

  Inost mladih 2018

  Izdavač Savez inovatora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje Dva dana; 18 i 19.04.2018.god.
  Godina 2018
  Autori Darko Ratković

  Porodica udaračkih instrumenata

  Izdavač Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka
  Tip Pozorišna predstava
  Trajanje 30 min
  Godina 2017
  Autori Darko Ratković