Navigacija

mr Aleksandar Majić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija viši asistent 18. jul 2016.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSC-9 Demografija sa društvenim statistikama
Akademske studije prvog ciklusa
S-41 Socijalna demografija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13GEO004 Modeli demografskog razvoja
2C18GIS001 Geosistemi
2C18GIS009 Društveno-geografske analize u GIS-u
Akademske studije prvog ciklusa
1C07GOS61 Populaciona dinamika
1C07GOS785 Privredna geografija 2 - saobraćajna geografija
1C07GOS789 Privredna geografija 2 - turizam i trgovina
1C13GNS44 Privredna geografija 2
1C13GOS1044 Osnove GIS-a
1C13GOS14 Geografija stanovništva
1C13GOS44 Privredna geografija 2
1C13GOS61 Populaciona dinamika
1C13EOS1088 Demografski procesi i životna sredina
1C13POS152 Stanovništvo u prostornom planiranju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013

  DOI https://doi.org/10.2298/STNV190206001L
  Časopis Stanovništvo
  Godina 2019
  Autori Mariana Lukić-Tanović, Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 69
  Veb adresa https://www.idn.org.rs/ojs3/stanovnistvo/index.php/STNV/article/view/56

  Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867701P
  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Petrašević i Aleksandar Majić
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 701
  Strana do 710
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-57321867701P#.XedtKuhKiUk

  Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.2298/ZMSDN1867433M
  Časopis Zbornik matice srpske za društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen 167
  Broj 3
  Strana od 433
  Strana do 443
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/337161151_Fertilne_karakteristike_stanovnistva_Republike_Srpske

  Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske

  Časopis Demografija
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen XIII
  Broj 13
  Strana od 49
  Strana do 67
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-42441613049M

  Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske

  DOI 10.7251/HER2016057M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Volumen XX
  Broj 20
  Strana od 57
  Strana do 76
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/herald/article/view/3922

  Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996-2013. godine

  DOI 10.7251/HER1814071M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen XVIII
  Broj 18
  Strana od 71
  Strana do 85
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/herald/article/view/5545

  Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century

  DOI 10.2298/ZMSDN1448619M
  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen 148
  Strana od 619
  Strana do 628
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=581642

  Populaciona politika u Republici Srpskoj - stanje i tendencije

  DOI 10.7251/HER1714069M
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen XVII
  Broj 17
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/herald/article/view/4014

  Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2010. godine - faktori i posljedice

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Volumen IX
  Broj 9
  Strana od 27
  Strana do 44
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=612063

Radovi sa skupova

  Demografsko starenje stanovništva jugoistočne Evrope sa posebnim akcentom na prostor Republike Srpske

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Geneze i perspektive prostornog razvoja
  Godina 2018
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Strana od 47
  Strana do 56

  Demografske determinante visokog obrazovanja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Visoko obrazovanje - putevi i stramputice
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, Knjiga 41, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga XLV
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 185
  Strana do 199

  Međupopisna promjena broja stanovnika na prostoru Republike Srpske u periodu 1991-2013. godine

  Naučni skup Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Majić i Draško Marinković
  Strana od 208
  Strana do 214

  Migrational point of view on the demographic development of the Republic of Srpska area

  Naučni skup Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Regional Studies Association, MICaRD
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 88
  Strana do 89

  Depopulacioni procesi na prostoru Republike Srpske na početku XXI vijeka

  Naučni skup Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije
  Publikacija Knjiga apstrakata sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije. Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka.
  Godina 2016
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 39
  Strana do 39
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/337144591_Depopulacioni_procesi_na_prostoru_Republike_Srpske_na_pocetku_XXI_vijeka

  Prostranstvennaя differenciaciя Respubliki Serbskoй kak posledstvie demografičeskogo razvitiя i izmeneniй v sisteme rasseleniя

  Prostorna distribucija stanovništva Republike Srpske prema rezultatima popisa stanovništva 2013. godine

  Naučni skup Dostignuća, aktelnosti i izazovi geografske nauke i prakse
  Publikacija Zbornik radova 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2015
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 397
  Strana do 402

  Promjene u osnovnoškolskom kontingentu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2012. godine

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje i perspektive, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
  Godina 2014
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 299
  Strana do 304

  Demografske promjene u prirodnom kretanju stanovništva Republike Srpske u periodu 1996-2011. godine

  Naučni skup 20. godišnjica Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa povodom obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Strana od 153
  Strana do 164
  Veb adresa www.gdrsbl.org

Knjige

  Stanovništvo Republike Srpske - demografski faktori i pokazatelji

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN 978-99955-21-74-5
  Godina 2018
  Autori Draško Marinković i Aleksandar Majić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 343
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/Stanovnistvo-Republike-Srpske-demografski-faktori-i-pokazatelji-2018_compressed.pdf

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Predmet istraživanja se temelji na postojećim tendencijama nedovoljnog rađanja, negativnog prirodnog priraštaja, otvorene depopulacije, starenja stanovništva i sve raširenijeg samačkog života u Republici Srpskoj. Sa tog aspekta od posebnog značaja je sagledavanje fertilnog kapaciteta porodilja i njihovog modela reproduktivnog ponašanja, zdravstvene zaštite i borbe protiv steriliteta...

Broj projekta 1259005
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Draško Marinković
Projektni tim mr Aleksandar Majić
mr Vladimir Perendija
prof. dr Ranka Perić-Romić
Danijela Pisarević
Vanja Mirjana Vujić
prof. dr Aleksandra Petrašević
Nevena Pavlović
Sofija Verić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 13.12.2019.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM