Navigacija

doc. dr Dragomir Kozomara
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

09SFASKJ Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika
09SFSKJ Fonetika srpskog književnog jezika
09SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika II
12ESJ1 Srpski jezik 1
09IFSJ Fonetika srpskog jezika
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
09ESJ1 Srpski jezik 1
09ESJ2 Srpski jezik 2
13ISJ1 Srpski jezik 1
12SFSJ Fonetika srpskog jezika
12SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika 2
13ISJ2 Srpski jezik 2
12SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika 1
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
09IFSJA Fonologija srpskog jezika sa akcentologijom
09SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika I
09IOSD Osnovi srpske dijalektologije
12ESJ2 Srpski jezik 2
09SUS Uvod u srbistiku
12SFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sudbina vokalskih skupina u govoru Bastasa (kod Bosanskog Grahova)

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 23
  Strana od 513
  Strana do 522

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Dragomir Kozomara
  Volumen 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  U koautorstvu sa Biljanom Babić - Obilježje jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 10.21618/fil1716057b
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Akcenat deklinacionih riječi u srpskim posavskim govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 21
  Strana od 165
  Strana do 182

  Nedoumice u pisanju ijekavskih refleksa "jata" u srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK1605071K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 5
  Strana od 71
  Strana do 76

  U koautorstvu sa Dijanom Crnjak - O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana, Dragomir Crnjak, Kozomara
  Broj 20
  Strana od 697
  Strana do 710

  O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Broj XX
  Strana od 697
  Strana do 710

  Prikaz. Slovo o srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK0214147K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj II/2
  Strana od 147
  Strana do 149

  O vokalu a u srpskim posavskom govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2013
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 279
  Strana do 288

  Akcenatske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2009
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 533
  Strana do 549

  Važnije fonetske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2007
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 235
  Strana do 258

  Kratak pregled konsonantskog sistema govora sela Stanari kod Doboja

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2003
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 637
  Strana do 643

  Mlinarska terminologija Bastasa

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2002
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 197
  Strana do 200

  Važnije glasovne osobine govora sela Bare kod Bugojna

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 203
  Strana do 208

Radovi sa skupova

  O ortografiji gračkih pripovjedaka Ive Andrića

  Naučni skup Grački opus Iva Andrića
  Godina 2010
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 355
  Strana do 361

Ostali radovi

  Morfološke osobine govora Čečave

  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 148
  Strana do 174

  Tkačka leksika Bastasa

  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 129
  Strana do 147

Knjige

  Naučimo akcente

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 987-99955-1-323-8
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Fonetske i morfološke osobine srpskih posavskih govora između Vrbasa i Ukrine

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut za srpski jezik SANU
  ISBN 0353-8257
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 155