Navigacija

mr Goran Milašin
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVSJ111 Srpski jezik

Filološki fakultet

12RSTL Stilistika
12RMSJ Morfologija srpskog jezika
12SMSJ Morfologija srpskog jezika
09ITRSJ Tvorba riječi u srpskom jeziku
09FSJ3 Srpski jezik III
09SS1 Sintaksa I
12SSSJ1 Sintaksa srpskog jezika 1
12SSSJ2 Sintaksa srpskog jezika 2
12STRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
OFL16SJ4 Srpski jezik 4
OFL16SJ3 Srpski jezik 3
12RTRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
09IMSJL Morfologija srpskog jezika sa leksikologijom
09SMSJ Morfologija srpskog jezika
09SSTL1 Stilistika I
09SSTL2 Stilistika II
09FSJ4 Srpski jezik IV
09SS2 Sintaksa II
09STRSJ Tvorba riječi (derivatologija) srpskog jezika
12SSTSJ2 Stilistika srpskog jezika 2
12SSTSJ1 Stilistika srpskog jezika 1

Fakultet političkih nauka

N-33 Stilistika i kultura govora
N-33-17 Stilistika i kultura govora

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O složenoj rečenici sa stanovišta savremenih lingvističkih usmjerenja (Nikolić, Marina (2014), "Kategorija stepena u srpskom jeziku: složena rečenica", Monografije, knj. 21, Beograd: Institut za srpski jezik SANU.)

  DOI 10.7251/fil1512305m
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Volumen VI
  Broj 12
  Strana od 305
  Strana do 308

  Fonometaplazme u zbirci "Planinci" Branka Ćopića

  DOI 10.7251/fil1512054m
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Volumen VI
  Broj 12
  Strana od 54
  Strana do 68

  „Dijalog Danila Kiša sa biblijskim tekstom u Enciklopediji mrtvih”

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Goran Milašin
  Broj 38-39
  Strana od 100
  Strana do 116

Radovi sa skupova

  Svijet teksta iz stilističkog ugla

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra IV
  Publikacija Stilistika segodnя i zavtra: materialы IV Meždunarodnoй naučnoй konferencii. – M.: F-t žurn. MGU, 2016. – 639 s.
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Strana od 401
  Strana do 404

  Jezik Tvitera iz stilističkog ugla

  Naučni skup Interakcija interneta i stilistike, interneta i stilova
  Godina 2016
  Autori Goran Milašin
  Strana od 163
  Strana do 193

  Dijalozi u "Prokletoj avliji"

  Naučni skup Ivo Andrić: "Prokleta avlija"
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Strana od 745
  Strana do 760

  Govorni činovi ženskih likova u ranoj prozi Branka Ćopića

  Naučni skup Žena - muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića
  Godina 2015
  Autori Goran Milašin
  Strana od 283
  Strana do 299

  „O tipovima i funkcijama prenošenja tuđeg govora u dnevnim novinama u Republici Srpskoj”

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 26
  Strana do 39

  „Modeli prenošenja tuđeg govora u romanu Travnička hronika”

  Naučni skup Travnička hronika
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 787
  Strana do 805

  „Jezičke osobenosti humora kao važnog čionioca u oblikovanju lika Martina Peulića (lingvostilistička analiza)”

  Naučni skup Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 315
  Strana do 328

  „Dijalozi kao sredstvo karakterizacije likova u romanu Travnička hronika Ive Andrića (stilistička analiza)”

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra
  Godina 2014
  Autori Goran Milašin
  Strana od 228
  Strana do 231

  „Govorna karakterizacija likova u Bojovnicima i bjeguncima Branka Ćopića”

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 2
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 405
  Strana do 417

  „Andrić i ’naraštaj pobunjenih anđela’ (stilistička analiza dijalogâ u jednom poglavlju romana Na Drini ćuprija)”

  Naučni skup Na Drini ćuprija
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 403
  Strana do 418

  „O nekim stilskim osobenostima Ćopićeve zbirke Pod Grmečom (prilog proučavanju Ćopićevog proznog podstila)”

  Naučni skup Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima
  Godina 2013
  Autori Goran Milašin
  Strana od 377
  Strana do 391

  „Ktitorstvo u srpskim srednjovjekovnim žitijima”

  Naučni skup Nauka i savremeni uiverzitet 1
  Godina 2012
  Autori Goran Milašin
  Strana od 895
  Strana do 913

  „Novelistički elementi u Bojovnicima i bjeguncima Branka Ćopića”

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja
  Godina 2012
  Autori Goran Milašin
  Strana od 83
  Strana do 96