Navigacija

mr Matea Zlatković
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
051/430-046
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija viši asistent 26. mart 2015.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1EP Ekonomika preduzeća
1EUMSP Ekonomika i upravljanje malim i srednjim preduzećima
O14EPR Ekonomika preduzeća
O14PEK Preduzetnička ekonomija
O17PEUM Ekonomika i upravljanje MSP
O2018IEPR Ekonomika preduzeća

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Poboljšanje uspješnosti poslovanja javnih preduzeća primjenom korporativnog upravljanja

  DOI 10.7251/ACE1318131T
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zdravko Todorović i Matea Zlatković
  Volumen 11
  Broj 18
  Strana od 131
  Strana do 167
  Veb adresa www.actaeconomica.efbl.org/

Radovi sa skupova

  The Impact of Public Expenditures on Economic Growth in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 9th International Conference on Social Sciences
  Publikacija Conference Proceedings Volume II
  Godina 2016
  Autori Nikolina Bošnjak i Matea Zlatković
  Strana od 269
  Strana do 283
  Veb adresa http://lib.euser.org/res/prc/9/9th_ICSS_2015_Proceedings_Book_Vol_2_ISBN_9788890916427.pdf

  Effects of TFP shock on GDP, Export and Import in case of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 4th REDETE Conference
  Publikacija Conference Proceedings book
  Godina 2015
  Autori Nikolina Bošnjak i Matea Zlatković
  Strana od 40
  Strana do 54

  Analysis of the Implication of the Principles of Corporate Governance in the Public Sector of the Republic of Srpska

  Naučni skup 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy
  Publikacija Proceedings
  Godina 2014
  Autori Matea Zlatković

  Unapređenje kvaliteta kao faktor konkurentnosti preduzeća

  Naučni skup Inovacije u funkciji privrede
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Matea Zlatković
  Strana od 34
  Strana do 41

  Innovation as a factor of Competitive Advantage

  Naučni skup SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Matea Zlatković
  Strana od 981
  Strana do 997
  Veb adresa www.eccfp.edu.mk

  Innovation Centers as Generators of Technologically Advanced Small Enterprises: An Empirical Study in Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Enterpreneurship
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Saša Petković, Boris Novarlić i Matea Zlatković
  Strana od 974
  Strana do 990

  Rentabilnost poslovanja i korporativno upravljanje u javnim preduzećima

  Naučni skup 7. međunarodni simpozijuma o korporativnom upravljanju – Primjena strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović, Igor Todorović i Matea Zlatković
  Strana od 165
  Strana do 192

Knjige

  Thematic collection of papers - The determinants of competitiveness

  Izdavač Faculty of Economics, University of Niš, Serbia
  ISBN 978-86-6139-113-2
  Godina 2015
  Autori Nikolina Bošnjak i Matea Zlatković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 195

Projekti

Korak naprijed ka zapošljavnju mladih

Cilj projekta je da smanji nezaposlenost među diplomiranim ekonomistima nakon završetka fakulteta. Projekat će osigurati da studenti završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prođu kroz tzrening praktičnih vještina i obavezni program prakse koji će im donijeti neophodne kompetencije, vještine i motivaciju za uspješno uključenje u tržište rada ili pokretanje sopstvenih poslova.

Broj projekta 8300405
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. dr Nikolina Bošnjak
Projektni tim doc. dr Dragan Gligorić
mr Matea Zlatković
Finansijer Američka ambasada BiH
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 33331.0 BAM