Navigacija

prof. dr Ljiljana Mijović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 53

051/339-035
lokal 135
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Pravni fakultet

MS14PES Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
OS07MJP Međunarodno javno pravo
OS07DKP Diplomatsko-konzularno pravo
MS14PID Pravo i diplomatija