Navigacija

prof. dr Zoran Lukić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-029
Uža naučna/umjetnička oblast Menadžment
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1OPS Organizacija poslovnih sistema
2TKiKU Transnacionalne kompanije i korporatvivno upravljanje
2O14PMVJ Menadžerske vještine
2MV Menadžerske vještine
2I14PPPR Poslovna predviđanja
1MEN Menadžment
O14MEN Menadžment

Šumarski fakultet

MŠ11ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu
MŠ13ODGO Društveno odgovorno poslovanje u šumarstvu
MŠ10ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Projektovanje i restrukturiranje organizacije

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2011
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović
  Strana od 50
  Strana do 54

  Potreba formiranja interesnih organizacija u sektoru privatnog šumarstva na primjeru opštine Novi Grad

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2010
  Autori Zoran Lukić, G. Tubin, Branislav Cvjetković, Vojislav Dukić i Zoran Govedar
  Broj 27-28
  Strana od --
  Strana do --

Radovi sa skupova

  INTERDEPENDENCE AND THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT COMPETENCE

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2014
  Autori Zoran Lukić, Dragana Došenović i Dijana Bojić

  Business ethics and company performance

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Godina 2013
  Autori Zoran Lukić i Dragana Došenović

  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’

  Naučni skup ’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Godina 2011
  Autori Zoran Govedar, Zoran Lukić i Dragan Čomić
  Strana od 136
  Strana do 147