Navigacija

prof. dr Dragana Bašić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-013
Uža naučna/umjetnička oblast Poslovne finansije
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2BM Bankarski menadžment
2I14AURI Upravljanje rizicima
2O14BBME Bankarski menadžment
2I14MMBA Međunarodno bankarstvo
O14FBAN Bankarstvo
2I14RPRI Procjena rizika
1BANK Bankarstvo
1BP Bazelski principi
I17FMBA Međunarodno bankarstvo
O17FBAN Bankarstvo
2I14BPRI Procjena rizika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga finansijskog sistema u determiniranju privrednog razvoja

  Časopis Godišnjak Evropskog defendologija centra
  Godina 2014
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 172
  Strana do 187

  Business Intelligence and the Concept of Chain of Values in the Insurance

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dragana Bašić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 244
  Strana do 256
  Veb adresa www.ttem-bih.org

  Business Intelligence and the Concept of Shain of Values in the Insurance

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Dragana Bašić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 244
  Strana do 256

  Finansiranje i značaj malog biznisa u podsticanju privredne aktivnosti

  Časopis Ekonomski pogledi
  Godina 2013
  Autori Dragana Bašić
  Volumen 15
  Broj 2
  Strana od 89
  Strana do 110

  Customer Relationship Management in Banking in the Context of Business Intelligence

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dragana Bašić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 154
  Strana do 163
  Veb adresa www.ttem-bih.org

  Customer Relationship Management in Banking in the Context of Business Intelligence

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2012
  Autori Dragana Bašić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 154
  Strana do 163

  Aktuelni pravci promjena regulacije finansijskog sistema

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Dragana Bašić
  Broj 16
  Strana od 173
  Strana do 199

  Dužnička kriza i njeno rješavanje

  Časopis Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2012
  Autori Dragana Bašić
  Broj 6
  Strana od 259
  Strana do 272

  Uzročno-posljedična povezanost pojave finansijskih kriza i makroekonomskih faktora okruženja

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2011
  Autori Dragana Bašić
  Broj 5
  Strana od 147
  Strana do 170

  Nova kretanja u organizaciji bankarstva

  Časopis Finrar
  Godina 2005
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 91
  Strana do 99

  Strategijsko upravljanje u bankama sa osvrtom na koncept strategijskog planiranja

  Časopis Finrar
  Godina 2003
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 87
  Strana do 91

  Značaj i integrisanost osiguravajućih društava u finansijskom sistemu

  Časopis Finrar
  Godina 2001
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 18
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  Uloga finansijskih inovacija u uslovima nesavršenosti tržišta

  Naučni skup Inovacija u funkciji privrede
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 11
  Strana do 23

  Novi strategijski pristup u poslovnoj politici banaka kao posledica globalnih ekonomskih poremećaja

  Naučni skup Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 46
  Strana do 64

  Uloga osiguranja depozita u prevazilaženju bankarske krize

  Naučni skup Uslovi i ograničenja prevladavanja efekata globalne krize
  Publikacija Acta Economica
  Godina 2010
  Autori Dragana Bašić
  Strana od 293
  Strana do 323

Ostali radovi

  Determinante i mogućnosti zamjene kredita obveznicama u uslovima nedovoljno razvijene finansijske strukture

  Godina 2008
  Autori Dragana Bašić

  Bankarsko upravljanje hartijama od vrijednosti (bankarski portfolio menadžment)

  Godina 2002
  Autori Dragana Bašić

Knjige

  Savremeno bankarstvo

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet
  ISBN 978-99938-46-50-5
  Godina 2012
  Autori Dragana Bašić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 508