Navigacija

doc. dr Jelena Šajinović-Novaković
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 5

051/340-136
lokal 136
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 26. januar 2016.

Predmeti

Filološki fakultet

12ESEJ4 Savremeni engleski jezik 4
12ESEJ1 Savremeni engleski jezik 1
16ESL Sociolingvistika
16EMS Modalna semantika
12EGEJ1 Gramatika engleskog jezika 1
09ESEJ3 Savremeni engleski jezik 3
12EMEJ Morfologija engleskog jezika
12ESEJ3 Savremeni engleski jezik 3
09EMEJ Morfologija engleskog jezika
09ESEJ4 Savremeni engleski jezik 4

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kontinuirano upućivanje na žive i nežive entitete u pisanom diskursu

  DOI 10.7251/fil1511067s
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 67
  Strana do 73

  Upotreba modalnog glagola 'morati' u novinskom izvještavanju na engleskom i srpskom jeziku

  Časopis Nasleđe
  Godina 2013
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Broj 22
  Strana od 259
  Strana do 270
  Veb adresa http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/Izdavacka_delatnost/Nasledje/nasledje22.pdf

  Odnos lingvistike i logike na polju modalnosti

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Jelena Šajinović
  Broj 2
  Strana od 162
  Strana do 168

  Modalnost iz ugla savremenih gramatika engleskog i srpskog jezika

  Časopis Radovi
  Godina 2010
  Autori Jelena Šajinović
  Volumen 1
  Broj 12
  Strana od 565
  Strana do 569

  Jezik novog doba

  Časopis Nauka
  Godina 2010
  Autori Jelena Šajinović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 151
  Strana do 171
  Veb adresa http://www.spu.ba/images/stories/nauka2-3.pdf

  Od modalnosti do načina u engleskom jeziku

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2010
  Autori Jelena Šajinović
  Volumen XXVI
  Broj 68
  Strana od 243
  Strana do 248

Radovi sa skupova

  The Meanings of Prefix Over-

  Naučni skup ICSS VI, Euser
  Publikacija Zbornik
  Godina 2015
  Autori Jelena Šajinović Novaković i Božana Tomić
  Strana od 9
  Strana do 15
  Veb adresa http://ejls.euser.org str.9-15 i http://icss6.euser.org/Archive/6th_ICSS_2015_Proceedings_Book_Vol_3_ISBN_9788890916335.pdf 609-613

  On Fixed Expressions in Translation

  Naučni skup Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog
  Godina 2015
  Autori Jelena Šajinović Novaković i Božana Tomić
  Veb adresa http://www.apeiron-uni.eu/ffn-zbornik-konferencije/zbornik-radova-2015-srpski.pdf

  Some Aspects of Referentiality of the Definite Article

  Naučni skup Going against the Grain
  Godina 2014
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Strana od 273
  Strana do 282

  Engleski jezik i tradicionalne vrijednosti u doba globalizacije

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1307219S
  Godina 2013
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Strana od 219
  Strana do 228

  The coreference sequence of the abstract noun (phrase) in an expository essay in Serbian and its translation in English

  Naučni skup IV International Conference “Language, Culture and Society in Russian/English Studies”
  Godina 2013
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Strana od 192
  Strana do 197

  Standardi i kriterijumi za utvrđivanje svjetskog jezika

  Naučni skup Edukacija za budućnost
  Godina 2012
  Autori Jelena Šajinović Novaković
  Strana od 285
  Strana do 292
  Veb adresa http://ff.unze.ba/zbornici-radova/