Navigacija

doc. dr Slađana Cukut
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 27. septembar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

SR111 Srpski jezik 1
SR112 Srpski jezik 2

Filološki fakultet

12SLSJ Leksikologija srpskog jezika
09IOSD Osnovi srpske dijalektologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vrijedan doprinos nučnoj dijalektologiji, prikaz knjige Dragomira Kozomare

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Broj 23
  Strana od 837
  Strana do 842

  Važnije osobine vokalizma srpskih govora okoline Šipova

  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Broj 48
  Strana od 209
  Strana do 219

  Prenošenje akcenata na proklitiku u govorima Srba okoline Šipova

  DOI 10.18485/sj.2017.22.1.42
  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2017
  Autori Slađana Gostić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 679
  Strana do 686

  Sistematična bibliografija leksikografskih radova, prikaz knjige Ljiljane Nedeljkov i Brankice Marković

  DOI 1021618/fil1715428c
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Slađana Cukut
  Broj 15
  Strana od 428
  Strana do 431

  Silazni akcenti na unutrašnjim slogovima riječi u govoru spikera Radio-televizije Republike srpske

  DOI 10.21618/fil1614189c
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Slađana Cukut
  Broj 14
  Strana od 189
  Strana do 196

  O nekim osobinama vokalskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 18
  Strana od 595
  Strana do 607

  O nekim osobinama akcenatskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  DOI 10.7251/FIL1307103C
  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 7
  Strana od 103
  Strana do 111

  O žargonizmima u govoru Dervente

  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 44
  Strana od 43
  Strana do 58

Radovi sa skupova

  O upotrebi dopunskih veznika u srpskom jeziku i njihovih ekvivalenata u bugarskom jeziku na primjerima pripovjedaka Branka Ćopića (srpsko-bugarske jezičke paralele)

  Naučni skup Ćopićev projekat, Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Grac - Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 397
  Strana do 405

  Nablюdeniя vъrhu upotrebata na predloga s v bъlgarski i srъbski ezik (po primeri ot prepodavaneto na srъbski ezik kato čužd)

  Naučni skup Trinadesetata nacionalna konferenciя za studenti i doktoranti, Plovdiv 2011
  Godina 2012
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 90
  Strana do 94

Ostali radovi

  Srpski govori okoline Šipova

  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 1
  Strana do 195

  Neakcentovani kvantitet u govorima Srba okoline Šipova

  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 269
  Strana do 276

  Govor mladih Dervente

  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 1
  Strana do 105