Navigacija

mr Slađana Cukut
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 4. decembar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

SR111 Srpski jezik 1
SR112 Srpski jezik 2

Filološki fakultet

09SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika II
12SFSJ Fonetika srpskog jezika
09SFSKJ Fonetika srpskog književnog jezika
12SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika 1
09IOSD Osnovi srpske dijalektologije
12SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika 2
09SFASKJ Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika
09SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika I
12SFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12SLSJ Leksikologija srpskog jezika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prenošenje akcenata na proklitiku u govorima Srba okoline Šipova

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2017
  Autori Slađana Gostić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 679
  Strana do 686

  Sistematična bibliografija leksikografskih radova

  DOI 1021618/fil1715428c
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Slađana Cukut
  Broj 15
  Strana od 428
  Strana do 431

  Silazni akcenti na unutrašnjim slogovima riječi u govoru spikera Radio-televizije Republike srpske

  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 189
  Strana do 196

  O žargonizmima u govoru Dervente

  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 43
  Strana do 58

  O nekim osobinama akcenatskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 103
  Strana do 111

  O nekim osobinama vokalskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 595
  Strana do 607

Radovi sa skupova

  O upotrebi dopunskih veznika u srpskom jeziku i njihovih ekvivalenata u bugarskom jeziku na primjerima pripovjedaka Branka Ćopića (srpsko-bugarske jezičke paralele)

  Naučni skup Ćopićev projekat, Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Grac - Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Slađana Cukut

  Nablюdeniя vъrhu upotrebata na predloga s v bъlgarski i srъbski ezik (po primeri ot prepodavaneto na srъbski ezik kato čužd)

  Naučni skup Trinadesetata nacionalna konferenciя za studenti i doktoranti, Plovdiv 2011
  Godina 2012
  Autori Slađana Cukut

Ostali radovi

  Govor mladih Dervente

  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut