Navigacija

doc. dr Saša Jovanović
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija
Datum izbora u zvanje 26. april 2018.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SMuSP-R Mjerenje u rukometu
1NRUK Rukomet
1NSPG2 Sportska gimnastika II (M i Ž)
1SKPSF-SG Kondiciona priprema - sportska forma u sportskoj gimnastici
1NSA-PL Strukturalna analiza plesa
1SD-R Dijagnostika u rukometu
1SSG Sportska gimnastika
1SSLsPP Sport lica sa posebnim potrebama
1SPiPT-R Planiranje i programiranje treninga - rukomet
1NŠSR Školska sportska rekreacija
1STiTT-R Tehnika i taktika rukometa
1STSRRPG Rekreacija posebnih grupa
1SKPSF-R Kondiciona priprema - sportska forma u rukometu
1STMIS-R Teorija i metodika izabranog sporta - rukomet
MS12ŠRK Školska rekreacija
1SSI Sportske igre
1SRUK Rukomet
1STSRRZ Rekreacija zaposlenih
1NSPG1 Sportska gimnastika I (M i Ž)
1SBS Bazični sportovi

Akademija umjetnosti

13DSA1 Scenska akrobatika 1
13DSA3 Scenska akrobatika 3
13DSA4 Scenska akrobatika 4
13DSA2 Scenska akrobatika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biciklizam kao sportsko-rekreativna aktivnost

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2017
  Autori Gorana Tešanović i Saša Jovanović
  Broj 1
  Strana od 95
  Strana do 103
  Veb adresa http://sportizdravlje.rs.ba/index.php/post/clanak/144

  Razlike u stavovima o učešću u rekreativnim aktivnostima ispitanica različite dobi

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2017
  Autori Saša Jovanović, Radomir Zrnić i Violeta Novaković
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 43
  Veb adresa http://sportizdravlje.rs.ba/index.php/post/clanak/135

  Zumba fitness cardio excercise: The effects on body fat mass reduction of woman

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2016
  Autori Adriana Ljubojević, Saša Jovanović, Radomir Zrnić i Lejla Sebić
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 32
  Strana do 35
  Veb adresa www.fasto.unsa.ba/homosporticus

  Efekti rekreativnog aerobika na funkcionalne sposobnosti žena

  DOI 10.7251/SIZ0215058Z
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2015
  Autori Radomir Zrnić, Saša Jovanović i Adriana Ljubojević
  Broj 2
  Strana od 58
  Strana do 67

  Changes of endurance and flexibility in jazz-ballet dancers using mixed models of aerobics (Promjene izdržljivosti i fleksibilnosti kod džez balet plesačica usljed primjene modela aerobika)

  Časopis FIEP Bulletin
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Goran Bošnjak i Gorana Tešanović
  Volumen 83
  Strana od 141
  Strana do 143
  Veb adresa http://www.fiep2013bratislava.com/

  Distinkcija u brzini usvajanja elemenata sportske i ritmičke gimnastike i elemenata plesa

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 40
  Strana do 46

  Odnos turista prema sportsko–rekreativnim sadržajima kao dijelu turističke ponude.

  DOI 10.7215
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Marko Bogosavac, Saša Jovanović i Predrag Dragosavljević
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 10

  AEROBIC CYCLING KAO DODATNI SADRŽAJ U KONDICIONOJ PRIPREMI PLIVAČA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac i Saša Jovanović
  Broj 1-2
  Strana od 52
  Strana do 60

  Correlation between explosive strenght, speed, agility and body mass index at jazz-ballet dancers.

  Časopis Sport & Science
  Godina 2011
  Autori Goran Bošnjak, Gorana Tešanović i Saša Jovanović
  Volumen LV
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 24
  Veb adresa www.sportinauka.hit.bg

  PRILAGODAVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA OSNOVU VRIJEDNOSTI ITM

  Časopis Sportekspert
  Godina 2009
  Autori Gorana Tešanović i Saša Jovanović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 26
  Veb adresa http :// sportexspert.ucoz.com

  Primjena specifičnih vježbi iz atletike u pripremi mladih plesača kvikstepa

  Časopis Sportekspert
  Godina 2009
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović i Snežana Bijelić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 22
  Strana do 26

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura sportskog plesa

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović i Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 92

  Stepen socijalizacije različito orjentisanih učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Željko Sekulić i Saša Jovanović
  Strana od 121
  Strana do 130

  Efekti osnovnog programa fizičkog vaspitanja na rezultete pojedinih motoričkih testova

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Saša Jovanović
  Volumen 3
  Strana od 125
  Strana do 132

Radovi sa skupova

  Motivation to participate in recreational activities in relation to health status and time commitment

  Naučni skup 8th Conference for youth sport
  DOI 796.034-053.4/.6(082)(0.034.2)
  Publikacija Faculty of Sport, University of Ljubljana
  Godina 2016
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović i Vladimir Jakovljević
  Strana od 62
  Strana do 69

  NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD JAZZ PLESAČICA PRIMENOM SPECIFIČNIH VEŽBI ZA SKAKAČE U ATLETICI

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević i Goran Grahovac
  Strana od 566
  Strana do 570
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  Uticaj nivoa funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema na rezultate trčanja na 1500 metara

  Naučni skup V Međunarodni naučni skup "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"
  DOI 10.5550/SP.5.2013.02
  Godina 2014
  Autori Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, Gorana Tešanović i Saša Jovanović
  Strana od 9
  Strana do 20
  Veb adresa http://www.sportkon.com/Kongres5/2.pdf

  RELACIJE IZMEĐU UČEŠĆA U SPORTSKO REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA, DOBI I VREMENOM BAVLJENJA

  Naučni skup FEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Predrag Dragosavljević i Gorana Tešanović
  Strana od 727
  Strana do 731

  Changes in coordination abilities of jazz - ballet dancers resulting from specific exercises for jumpers in athletics.(Promjene u koordinaciji plesačica džez-baleta nastale korištenjem specifičnih vježbi za skakače u atletici)

  Naučni skup 6th Conference for youth sport
  Publikacija Faculty of Sport, University of Ljubljana
  Godina 2013
  Autori Gorana Tešanović, Saša Jovanović, Vladimir Jakovljević i Goran Bošnjak
  Strana od 72
  Strana do 78

  Distinkcija u brzini usvajanja elemenata ritmičke gimnastike i elemenata sportske gimnastike

  Naučni skup 6 međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje" Tuzla
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić, Goran Bošnjak i Gorana Tešanović
  Strana od 124
  Strana do 128

  Brzina usvajanja nekih elemenata sportske gimnastike

  Naučni skup 6.Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje" Tuzla
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Gorana Tešanović
  Strana od 128
  Strana do 132

  Relationship between morphological characteristics and impact of coordination and explosive strength of students 12 years old

  Naučni skup 1. International Scientific Conference FIS Komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji Niš
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić i Željko Vukić

  Determining distinction in the attitudes of male and female students on individual segments in the teaching of phisical aducation

  Naučni skup 3. International Scientific Conference "Exercies and quality of life" Novi Sad
  Godina 2013
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Vladimir Jakovljević
  Strana od 291
  Strana do 295

  Assessment of basic motor abilities of balance, coordination and flexibility of children 6 years old

  Naučni skup 1.International Scientific Conference Niš FIS komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić i Željko Vukić
  Strana od 247
  Strana do 245

  Povezanost i uticaj vitalnog kapaciteta pluća na rezultate trčanja 100 m, 400 m i 800 m

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija "Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih"
  Publikacija Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
  Godina 2012
  Autori Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, Saša Jovanović i Gorana Tešanović
  Strana od 689
  Strana do 695

  SPEED, AGILITY AND EXPLOSIVE STRENGTH AS COMPONENTS OF JAZZ BALLET DANCERS’ TRAINING PROCESS

  Naučni skup 5th International Congress Youth Sport 2010
  Publikacija Faculty of Sport, University of Ljubljana
  Godina 2010
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović i Goran Bošnjak
  Strana od 229
  Strana do 233
  Veb adresa http://www.youthsport2010.si

  Koordinacija kao faktor odabira rekreativne aktivnosti

  Naučni skup Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih
  Godina 2010
  Autori Saša Jovanović

  Efekti primjene specifičnih vježbi iz atletike u razvoju brzine, agilnosti i eksplozivnosti kod plesačica džez-baleta

  Naučni skup 8. Kondicijska priprema sportaša „Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti“
  Publikacija Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagtebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske
  Godina 2010
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović i Goran Bošnjak
  Strana od 443
  Strana do 446

  Uticaj ravnoteže na predikciju uspješnosti u standardnim plesovima

  Naučni skup XVI međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih", Novi Sad
  Publikacija XVI međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih", Novosadski maraton-zbornik radova, Univerzitet u Novom sadu
  Godina 2008
  Autori Adriana Ljubojević, Snežana Bijelić i Saša Jovanović
  Strana od 37
  Strana do 47

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura sportske gimnastike

  Naučni skup 1. Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje" Tuzla
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Gorana Tešanović
  Strana od 50
  Strana do 58

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura ritmičke gimnastike

  Naučni skup 4.Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu" Beograd
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Željko Sekulić
  Strana od 107
  Strana do 116