Navigacija

Maja Katić

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/386-958

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

    DOI 10.5937/ZasMat1703283G
    Časopis Zaštita materijala
    Godina 2017
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
    Volumen 58
    Broj 3
    Strana od 283
    Strana do 292

Radovi sa skupova

    Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

    Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
    DOI 10.7251/EEMSR1501571G
    Publikacija Proceedings
    Godina 2017
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
    Strana od 571
    Strana do 587

    Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

    Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
    Publikacija Proceednings
    Godina 2016
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
    Strana od 498
    Strana do 507

    The influence of different types of pretreatment on mechanical and antimicrobial properties of knitted fabrics

    Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
    Publikacija The book of abstracts and conference program
    Godina 2016
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
    Strana od 121
    Strana do 121

    Uticaj upotrebe močila kod bojenja biljnim ekstraktima na stepen obojenja pletenina

    Naučni skup IV Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
    Publikacija Zbornik radova
    Godina 2015
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Maja Čiča, Mladen Stančić i M. Gorjanc
    Strana od 57
    Strana do 69

    ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

    Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
    Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
    Godina 2014
    Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš i Maja Čiča
    Strana od 525
    Strana do 541