Navigacija

doc. dr Aleksej Milošević
docent

Nastavnik - II-4
Rudarski fakultet
052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
Datum izbora u zvanje 19. jun 2014.

Predmeti

Rudarski fakultet

R2GHLMS Geohemija ležišta mineralnih sirovina
R2RGEO Rudnička geologija
R2MSFISI Metode stratigrafskih, formacionih i sedimentoloških istraživanja
R1LMS Ležišta mineralnih sirovina
R1OGEO Osnovi geologije
R2MPLMS Metode prospekcije ležišta mineralnih sirovina
R2EGELMS Ekonomska geologija i ekonomika ležišta mineralnih sirovina
R1ILMS Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
R2ORPMRP Optika rudnih i petrogenih minerala i rudne parageneze
R2RLIMGM Rudna ležišta i metalogenija sa pregledom geologijom i metalogenije BiH

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS1032 Opšta i primjenjena geologija
1C13GOS1042 Geologija za geografe

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Formacije građevinskog kamena Mrakodolsko – baljske ofiolitske zone na sjeverozapadu Kozare

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2015
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić i Esad Salčin
  Strana od 57
  Strana do 72

  The Upper Cretaceous ophiolite of North Kozara - remnants of North Kozara - remnants of an anomalous mid-ocean ridge segment of the Neotethys

  Časopis GEOLOGICA CARPATHICA
  Godina 2014
  Autori Aleksej Milošević, Vladica Cvetković, Kristina Šarić- Resimić i Ranko Cvijić
  Strana od 117
  Strana do 130

  Formacija bistričkih argilošista u sistemu sjajnih škriljaca Prosare

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2014
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić i Esad Salčin
  Strana od 73
  Strana do 88

  Problemi geologije i metalogenije ruda gvožđa južnih rudišta ljubijskog regiona

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Esad Salčin i Miodrag Čelebić
  Strana od 89
  Strana do 104

  Geološke karakteristike ofiolita Sjeverne Kozare kao osnova za formacionu analizu i primjenu stijena u građevinarstvu

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2012
  Autori Aleksej Milošević i Esad Salčin
  Strana od 251
  Strana do 268

  The age of the ophiolite me'lange and turbidites in the North-Bosnian zone

  Časopis ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS
  Godina 2010
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Marko Ercegovac i Ranko Cvijić
  Strana od 41
  Strana do 56

  Organska supstanca u sideritu Ljubije

  Časopis Radovi Geoinstituta
  Godina 2004
  Autori Aleksej Milošević, Svjetlana Sredić, Aleksandar Grubić i Marko Ercegovac
  Strana od 53
  Strana do 59

Radovi sa skupova

  Exploration of zeolite tuffs within Prnjavor and Šnjegotina basin

  Naučni skup "Savremeni materijali 2013"
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Esad Salčin, Vladimir Malbašić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 107

  Dosadašnji rezultati istraživanja ležišta zeolitisanog tufa „Novakovići“

  Naučni skup Naučno-stručni skup „Zeoliti Republike Srpske i njihova upotreba u ishrani i poljoprivredi
  DOI ISBN 978-99955-681-1-5
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vladimir Malbašić, Ranko Cvijić i Aleksej Milošević
  Strana od 36
  Strana do 43

  Rude gvožđa u Ljubijskom regionu

  Naučni skup II savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2006
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić i Aleksandar Grubić
  Strana od 32
  Strana do 35

  Petrologija ofiolitskog kompleksa Potkozarja

  Naučni skup I savjetovovanje geologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2004
  Autori Aleksej Milošević, Vladica Cvetković, Kristina Šarić- Resimić i Nenad Raković
  Strana od 13
  Strana do 14

Knjige

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad - fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-8-6
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147