Navigacija

mr Vladimir Telebak
viši asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MIN279 Linearna algebra
1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MOS298 Linearna algebra 1

Projekti

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim prof. dr Zoran Mitrović
mr Vladimir Telebak
mr Slađana Babić
doc. dr Dragan Matić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Milanka Treml
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 01.09.2017.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM