Navigacija

Milica Lukač
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Evoluciona biologija
Datum izbora u zvanje 28. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13EOS1089 Zaštićena područja
1C13EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C07EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C09EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C07BOS217 Organska evolucija
1C13EOS1093 Mikologija
1C07BOS253 Biologija populacija
1C07BOS734 Biologija gljiva i lišajeva
1C13EOS736 Ekologija i raznovrsnost algi
1C07BOS733 Biologija algi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UTICAJ SALINITETA NA MORFOLOGIJU RAZVOJNIH FORMI ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač i Branka Bilbija
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 227
  Strana do 235
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup71.pdf

  First record of Haemaphysalis concinna Koch, 1844. (Acari: Ixodidae) in Bosnia and Herzegovina.

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2014
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Strana od 89
  Strana do 91
  Veb adresa http://ecol-mne.com/?p=352

  Morfometrijski karakteri adultnih krpelja vrste Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na području Banj Brda u Banjoj Luci

  Časopis Skup
  Godina 2013
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 22
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/publikacije/pdf/skup_5_volumen_1.pdf

  Morfometrijske karakteristike eritrocita Telestes metohiensis (Steindachner, 1901)

  Časopis Veterinaria
  Godina 2012
  Autori Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Milica Lukač i Josip Krnić
  Strana od 115
  Strana do 127

Radovi sa skupova

  MOLECULAR VARIABILITY AND IDENTIFICATION OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) AND TELESTES DABAR BOGUTSKAYA, ZUPANCIC, BOGUT & NASEKA, 2012

  Naučni skup 1st Southeast European Ichthyological Conference (SEEIC 2017)
  Godina 2017
  Autori Milica Lukač, Ljubinka Francuski, Radoslav Dekić i Vesna Milankov
  Veb adresa https://www.seeic.eu/sites/default/files/2017-seeic-book-of-abstracts_v2.pdf

  Vulnerability and conservation importance of endemic fish species Telestes metohiensis in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Rufford Small Grants Conference in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač, Maja Mandić i Branka Bilbija

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor reticulatus sa područja Bardače

  Naučni skup Drugi naučno-stručni skup “5.juni – Svjetski dan zaštite okoliša”
  Publikacija Zbornik sažetaka – Drugi naučno-stručni skup “5.juni – Svjetski dan zaštite okoliša” Bihać
  Godina 2014
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Strana od 73

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor marginatus sa područja Bardače.

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse- stanje i perspektiva.
  Godina 2013
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Veb adresa http://ekonferencije.com/sr/konferencija/zastita-zivotne-sredine-izmedj/139