Navigacija

mr Milica Lukač
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Evoluciona biologija
Datum izbora u zvanje 28. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C07BOS253 Biologija populacija
1C07EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija
1C07BOS250 Hidroekologija i zaštita kopnenih voda
1C07BOS217 Organska evolucija
1C13EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C13EOS1092 Ekologija i zaštita voda
1C07EOS644 Evoluciona i sistemska ekologija
1C13EOS636 Mehanizmi fizioloških adaptacija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  UTICAJ SALINITETA NA MORFOLOGIJU RAZVOJNIH FORMI ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA)

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač i Branka Bilbija
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 227
  Strana do 235
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup71.pdf

  First record of Haemaphysalis concinna Koch, 1844. (Acari: Ixodidae) in Bosnia and Herzegovina.

  Časopis Ecologica montenegrina
  Godina 2014
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Strana od 89
  Strana do 91
  Veb adresa http://ecol-mne.com/?p=352

  Morphometric caracteristics of adult tick specimens of Ixodes ricinus species (Linnaeus, 1758) ticks in the area of Banj brdo hill in the town of Banja Luka.

  Časopis Skup
  Godina 2013
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Strana od 13
  Strana do 21

  Morfometrijski karakteri adultnih krpelja vrste Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na području Banj Brda u Banjoj Luci

  Časopis Skup
  Godina 2013
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 22
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/publikacije/pdf/skup_5_volumen_1.pdf

  Morfometrijske karakteristike eritrocita Telestes metohiensis (Steindachner, 1901)

  Časopis Veterinaria
  Godina 2012
  Autori Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Milica Lukač i Josip Krnić
  Strana od 115
  Strana do 127

Radovi sa skupova

  MOLECULAR VARIABILITY AND IDENTIFICATION OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) AND TELESTES DABAR BOGUTSKAYA, ZUPANCIC, BOGUT & NASEKA, 2012

  Naučni skup 1st Southeast European Ichthyological Conference (SEEIC 2017)
  Godina 2017
  Autori Milica Lukač, Ljubinka Francuski, Radoslav Dekić i Vesna Milankov
  Veb adresa https://www.seeic.eu/sites/default/files/2017-seeic-book-of-abstracts_v2.pdf

  Vulnerability and conservation importance of endemic fish species Telestes metohiensis in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Rufford Small Grants Conference in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2016
  Autori Milica Lukač, Maja Mandić i Branka Bilbija

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor reticulatus sa područja Bardače

  Naučni skup Drugi naučno-stručni skup “5.juni – Svjetski dan zaštite okoliša”
  Publikacija Zbornik sažetaka – Drugi naučno-stručni skup “5.juni – Svjetski dan zaštite okoliša” Bihać
  Godina 2014
  Autori Branka Bilbija, Dejan Dmitrović, Dragana Šnjegota i Milica Lukač
  Strana od 73

  Polni dimorfizam adultnih krpelja vrste Dermacentor marginatus sa područja Bardače.

  Naučni skup Zaštita životne sredine između nauke i prakse- stanje i perspektiva.
  Godina 2013
  Autori Dejan Dmitrović, Branka Bilbija, Milica Lukač i Dragana Šnjegota
  Veb adresa http://ekonferencije.com/sr/konferencija/zastita-zivotne-sredine-izmedj/139

Knjige

  Biologija za 4. razred gimnazije opsti i prirodno-matematicki smjer

  Izdavač Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Istocno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-295-8
  Godina 2017
  Autori Stojko Vidović, Vanja Tomic, Dragana Šnjegota, Irina Milovac i Milica Lukač
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

Projekti

Komparativna istraživanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Istraživanja u okviru ovog projekta imaju za zadatak da ustanove distribuciju, brojnost te odabrane morfometrijske i fiziološke (hematološke) parametre većeg broja autohtonih i endemičnih vrsta riba iz vodotoka na području Republike Srpske. Takođe, paraleleno sa pomenutim istraživanjima vezanim za ihtiofaunu vršiće se i analiza kvaliteta vode odabranih vodotoka na bazi fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Broj projekta 0830912
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Dekić
Projektni tim Branka Bilbija, ma
prof. dr Dragojla Golub
doc. dr Svjetlana Lolić
mr Milica Lukač
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friščić
prof. dr Nina Janjić
prof. dr Živojin Erić
Dragana Dekić
Sanja Karajlić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.05.2017.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM