Navigacija

prof. dr Ivanka Marković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 39

051/339-023
lokal 123
Uža naučna/umjetnička oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Datum izbora u zvanje 25. januar 2012.

Predmeti

Pravni fakultet

MS14KDO Krivično djelo i krivična odgovornost
MS14KIP Krivično izvršno pravo
OS07KSP Kriminologija sa penologijom
OS07KMP Krivično pravo

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK09KRP Krivično pravo
OBK16KRP Krivično pravo