Navigacija

prof. dr Ivanka Marković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 64

051/339-051
lokal 151
Uža naučna/umjetnička oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Datum izbora u zvanje 25. januar 2012.

Predmeti

Pravni fakultet

MS14KDO Krivično djelo i krivična odgovornost
OS07KMP Krivično pravo
OS07KSP Kriminologija sa penologijom
MS14KIP Krivično izvršno pravo