Navigacija

Vaso Bojanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Datum izbora u zvanje 6. jul 2006.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OAP07NH Neorganska hemija
OBP07OH Organska hemija
OAP07OH Organska hemija
OHK08HEM Hemija
OBP07NH Neorganska hemija

Prirodno-matematički fakultet

1C13EOS188 Opšta i neorganska hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz ribnjaka Gornji Ribnik

  Časopis Tehnologija mesa, Beograd
  Godina 2004
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Goran Vučić, Snježana Mandić i Radenko Đurica
  Volumen 45
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 49
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Hidrobiološke karakteristike vodenih ekosistema na području Šipova

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Nebojša Savić i Vaso Bojanić
  Broj 1
  Strana od 107
  Strana do 116

  Ekologija regije Krupa na Vrbasu – Banjaluka

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica i Radoslav Grujić
  Broj 8-9
  Strana od 105
  Strana do 111

  Kvalitet vode i hrane - kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović i Nebojša Savić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 6
  Strana od 113
  Strana do 116

  Tehničko-tehnološko rješenje ribogojilišta Sitnica (Banja Luka)

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Milenko Radević
  Volumen 48
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 134

  Zaštita čovjekove životne okoline – problem novog doba

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica i Radoslav Grujić
  Broj 3
  Strana od 145
  Strana do 148

  Proizvodnja ekološki ispravnog ribljeg mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Božo Važić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 4
  Strana od 126
  Strana do 128

  Optimalizacija proizvodnje ribe u ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Volumen 50
  Broj 5-6
  Strana od 41
  Strana do 46

  Primarna bioprodukcija u ekosistemu ribnjaka Bardača-Srbac

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1995
  Autori Milenko Radević, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od 35
  Strana do 38

  Osnovni abiotski faktori ekosistema ribnjaka Bardača-Srbac

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1995
  Autori Milenko Radević, Vaso Bojanić, Mihajlo Marković i Nebojša Savić
  Broj 37
  Strana od 57
  Strana do 60

Radovi sa skupova

  Sadržaji hroma i nikla u zemljištima donjeg dijela riječne doline Vrbasa

  Naučni skup International conference 16.YuCorr
  Godina 2014
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Vaso Bojanić i Zoran Maličević
  Strana od 294
  Strana do 300

  Procjena zagađenosti poljoprivrednog zemljišta sa aspekta sadržaja olova

  Naučni skup International conference 15 YuCorr
  Publikacija Proceedings-Knjiga radova
  Godina 2013
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Vaso Bojanić i Sretenka Marković
  Strana od 305
  Strana do 311

  Proizvodnja devetomjesečne potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario, L.) u mrestilištu Klašnik – Banja Luka

  Naučni skup XVI naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Igor Komlenić
  Strana od 194

  Mogućnosti obavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje

  Naučni skup XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić, Ilija Komljenović, Mihajlo Marković, Milanka Drinić, Nebojša Savić, Željko Vaško, Siniša Mitrić, Boris Pašalić, Dragan Mandić i Rade Lukić

  Abiotic specifics of the fishpond water in Gornji Ribnik

  Naučni skup Regional symposium "Chemistry and the environment"
  Publikacija Proceedings
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović i Milenko Radević
  Strana od 217
  Strana do 218

  Abiotic and biotic characteristics of fishpond Bardaca

  Naučni skup International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality
  Publikacija Extended abstracts
  Godina 2002
  Autori Milenko Radević, Mihajlo Marković, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 282
  Strana do 285

  Prirodni resursi ekološke regije Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Predrag Miletić, Željko Topić i Nebojša Savić

  Koncepcija razvoja ribarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 35

  Hemijska i biološka valorizacija vodenog ekosistema ribnjaka Bardača

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i Zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Milenko Radević, Radoslav Grujić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić
  Strana od 292
  Strana do 294

  Hidrobiološke karakteristike vodenih ekosistema na području Šipova

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2000
  Autori Nebojša Savić i Vaso Bojanić
  Strana od 94

  Kvalitet vode i hrane kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Naučni skup II Naučno-stručno savjetovanje "Ekološke posledice rata u životnoj sredini"
  Publikacija Program savjetovanja i sažeci
  Godina 1999
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović i Nebojša Savić
  Strana od 66
  Strana do 66

  Kvalitet mesa ribe prema zahtjevima Evropske unije

  Naučni skup Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 31

  Hemijske i bakteriološke karakteristike vode na nekim hidrografskim lokalitetima regije Banja Luka

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine
  Publikacija Knjiga izvoda
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Milenko Radević i Nebojša Savić
  Strana od 233
  Strana do 234

  Kvalitet vode i stočne hrane - važnih faktora za produktivnost i kvalitet proizvedenog mesa

  Naučni skup IV Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik rezimea
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Nebojša Savić i Branislav Nedović
  Strana od 94

  Proizvodnja konzumne kalifornijske pastrmke na primjeru lokaliteta Povielić - Velika Ilova (Prnjavor)

  Naučni skup Naučni skup "AGROREPRO"
  Publikacija Zbornik referata
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Nebojša Savić, Božo Važić i Željko Vaško

  Hemijska dezinfekcija kao značajan faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup 4. Savjetovanje veterinara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić
  Strana od 287

  Fizičko-hemijski sastav vode kao osnovni abiotski faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup III Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić

  Koncepcija razvoja ribarstva na području Banja Luke

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Strana od 159

  Optimizacija proizvodnje ribe u salmonidnom ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Strana od 158

  Valorizacija bentonita i kvarcnog pijeska iz jalovine rudnika lignita u Stanarima

  Naučni skup V Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, Petar Durman, V. Bijelić, Mihajlo Marković i M. Dragić

Knjige

  Hemija-zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99900-00-00-2
  Godina 2004
  Autori Predrag Miletić, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Željka Marjanović-Balaban i Željko Topić
  Tip knjige osnovni udžbenik