Navigacija

mr Saša Nježić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Medicinska fizika
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07BF Biofizika
ISM07BI Biofizička istraživanja