Navigacija

mr Irina Milovac
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Humana genetika
Datum izbora u zvanje 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07HG Humana genetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj migracija na distribuciju krvnih grupa AB0 i Rh sistema na području Republike Srpske

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Irina Milovac, Smiljana Paraš, Dušan Šuščević i Mitar Novaković
  Volumen 48
  Strana od 29
  Strana do 36

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara učenika osnovnih škola urbanog i ruralnog područja regije Doboj.

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zoran Vasić, Stojko Vidović, Irina Vulić, Dragana Šnjegota, Dušan Šuščević, Nikola Bojić i Ilija Baroš
  Strana od 163
  Strana do 172
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije

Radovi sa skupova

  A functional SNP of the serotonin transporter gene promoter is associated with IBS

  Naučni skup neuroGASTRO
  Godina 2017
  Autori Beate Niesler, Sandra Mohr, Nikola Hattensperger, Cristina Martinez, Stefanie Schmitteckert, Leasley A Houghton, Miriam Goebel-Stengel, Maria Kabisch, Dorothea Knab, Christian Hammer, Irina Milovac, Mauro D'Amato, Tenghao Zheng, Hubert Monnikes, Sabrina Berens, Felicitas Kraus, Viola Andersen, Thomas Frieling, Jutta Keller, Christian Pehl, Christoph Thoringer, Gerard Clarke, Paul J Kennedy, John F Cryan, Thimothy G Dinan, Eamonn M Quigley, Robin Spiller, Lejla Kapur Pojskić, Mariona Bustamante, Raqel Rabionet, Xavier Estivill, Guy Boeckxstaens, Mira M Wouters, Magnus Simren, Gudrun A Rappold, Maria Vicario, Javier Santos, Rainer Schafert i Justo Lorenzo Bermejo
  Strana od 50
  Strana do 50
  Veb adresa www.neurogastro2017.org

  Altered VIP gene expression in patients with irritable bowl syndrome

  Naučni skup First Congress of Molecular Biologists of Serbia
  Godina 2017
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija i Lejla Pojskić
  Strana od 153
  Strana do 153

  Detection of amplifications of gene HER2 in aggressive brest cancer using the chromogenic in situ hybridization

  Naučni skup International Symposium „(Cyto)genetics and Biomedicine
  Godina 2014
  Autori LJiljana Amidžić i Irina Milovac
  Strana od 72
  Strana do 72

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac i Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  Uloga gena neurokan u patologiji šizofrenije

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Lejla Pojskić, Lilijana Oruč, Sanja Malidža i Stojko Vidović
  Strana od 42
  Strana do 42

  Učestalost hromozomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović i Maja Šibarević
  Strana od 43
  Strana do 43

  Učestalost trizomije 21 registrovane kod novorođenčadi u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Maja Šibarević i Irina Milovac
  Strana od 35
  Strana do 35

Knjige

  Biologija za 4. razred gimnazije opsti i prirodno-matematicki smjer

  Izdavač Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Istocno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-295-8
  Godina 2017
  Autori Stojko Vidović, Vanja Tomic, Dragana Šnjegota, Irina Milovac i Milica Lukač
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

  Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

  Izdavač Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
  ISBN 987-9958-9344-8-3
  Godina 2014
  Autori Kasim Bajrović, Jasmina Čakar, Adaleta Durmić-Pašić, Mirela Džehverović, Maida Hadžić, Negra Hadžić, Rifat Hadžiselimović, Anja Haverić, Sanjin Haverić, Slavka Ibrulj, Belma Kalamujić, Lejla Kapur Pojskić, Amra Kazić, Lejla Kovačević, Amela Lačević, Lejla Lasić, Naida Lojo Kadrić, Lada Lukić Bilela, Damir Marjanović, Adisa Parić, Amela Pilav, Naris Pojskić, Dragan Primorac, Ksenija Radić, Gabrijela Radosavljević, Jasmin Ramić, Avdo Sofradžija, Stojko Vidović i Irina Milovac
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 567
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/265865474_Uvod_u_geneticko_inzenjerstvo_i_biotehnologiju_drugo_izdanje