Navigacija

Irina Vulić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Humana genetika
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISS07HG Humana genetika
ISM07HG Humana genetika
ISF07BG Biologija sa genetikom
OZNJ07HG Humana genetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara učenika osnovnih škola urbanog i ruralnog područja regije Doboj.

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zoran Vasić, Stojko Vidović, Irina Vulić, Dragana Šnjegota, Dušan Šuščević, Nikola Bojić i Ilija Baroš
  Strana od 163
  Strana do 172
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije