Navigacija

doc. dr Adriana Arbutina
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Oropedija vilica
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A novel method of photogrammetry measurements of study models in orthodontics

  DOI 10.2298/SARH180419074A
  Časopis Serbian Archives of medicine
  Godina 2019
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/onlinefirst/074-18OlF-v1.pdf

  Photogrammetry based space analysis measurements in orthodontic diagnosis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0008
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-2/sdj-2018-0008/sdj-2018-0008.pdf

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman i Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina i Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija

  DOI 10.1515/sdj-2016-0001
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina i Jelena Milašin
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 14

  Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitanc u dubokim karijesnim lezijama

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Jelena Milašin i Ljiljana Amidžić
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 176
  Strana do 182

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović i Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

  Changes on dental enamel after acid etching

  DOI 10.7251/COMEN1602185M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Vladan Mirjanić, Đorđe Mirjanić i Adriana Arbutina
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 185
  Strana do 189

  POTREBA ZA ORTODONTSKOM TERAPIJOM KOD DECE UZRASTA 11 DO 13 GODINA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.1515/sdj-2016-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Adriana Arbutina
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević i Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Ispitivanje mikropropustljivosti tečnih kompozitnih materijala u restauraciji kaviteta V klase

  DOI 10.2298/SGS1402075J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Ognjenka Janković, Radmila Arbutina, Nataša Knežević i Adriana Arbutina
  Volumen 61
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 83
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić i Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50

Radovi sa skupova

  Uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina i Valentina Veselinović

  PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE I NANOMATERIJALA U UNAPREĐENJU KARAKTERISTIKA ORTODONTSKIH ŽICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Valentina Veselinović i Rebeka Rudolf
  Strana od 343
  Strana do 354

  POBOLJŠANJE OSOBINA ORTODONTSKIH BRAVICA PRIMJENOM NANOTEHNOLOGIJE I NANOČESTICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Rebeka Rudolf, Valentina Veselinović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić i Vladan Mirjanić
  Strana od 277
  Strana do 288

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  PROCJENA PREOSTALOG ADHEZIVA NAKON UKLANJANJA ORTODONTSKIH BRAVICA

  Naučni skup Savremeni materijali 2016
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković i Vladan Mirjanić
  Strana od 421
  Strana do 430

  Frequency of Infrabony Distal Defects of the Third Molars

  Naučni skup 21th BaSS Congress
  Godina 2016
  Autori Saša Marin, Verica Pavlić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Mario Mizdarić i Srecko Selakovic
  Strana od 247

  Erozivni potencijal bijelog vina na površinu gleđi:In vitro studija skening elektronskom mikroskopijom

  Naučni skup Savremeni materijali 2015
  Godina 2015
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, R Knežević i Adriana Arbutina
  Strana od 733
  Strana do 744

  Clinical studies indirect pupl capping medicaments based on Ca(OH)2

  Naučni skup 19th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY - Bass
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Sandra Tepić, Diana Baštinac i Adriana Arbutina
  Strana od 247

  Efficacy of oral antiseptics Elmex and Listerine on the dental plaque.

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Tijana Adamović, Jovana Stojičić, Jana Ilić i Adriana Arbutina

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Specifičnosti i ograničenja ortodontske terapije kod odraslih

  Naučni skup Simpozijum stomatologa Vojvodine 2011
  Publikacija Zbornik radova drugog Simpozijima stomatologa Vojvodine (2011)
  Godina 2011
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić i Adriana Arbutina
  Strana od 54
  Strana do 55

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina i Mirjana Davidović-Umićević

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić i Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  NEOPHODNA SVOJSTVA MATERIJALA ZA DOBIJANJE STUDIJSKIH I RADNIH MODELA U ORTODONCIJI

  Naučni skup Savremeni materijali 2010
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić i Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 663

  Smanjenje osjetljivosti na nikl pri upotrebi NiTi žice obložene titanijumom u stomatološkoj praksi

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, Igor Đukić, Dušan Šuščević i Đorđe Mirjanić
  Strana od 631
  Strana do 638

  Neophodna svojstva materijala za dobijanje radnih modela u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori A Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić i Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 662

  Zatvaranje oroantralne komunikacije primjenom pjene na bazi poliuretana i materijala na bazi beta-trikalcijum fosfata

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Marin, Aleksandar Stajcic, Srecko Selakovic, Mladen Rodic, Igor Đukić i Adriana Arbutina

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin i Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629

Ostali radovi

  Uticaj prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi

  Mikroskopske i nanoskopske tehnike ispitivanja površinske strukture i oštećenja zubne gleđi

  Mogućnost korekcije recidiva nakon ortodontske terapije pomoću orto-folija

  Ispitivanje površine gleđi nakon uklanjanja fiksnih ortodontskih aparata

  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina
  Strana od 1
  Strana do 118

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Istraživanje sagitalne i transverzalne razvijenosti zubnih lukova kod populacije Republike Srpske i izrada biometrijskih normi

  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina
  Strana od 1
  Strana do 91

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

Projekti

Razvoj NiTi žica u ortodontske svrhe

Glavni cilj ovog projekta je da se procjeni razvojni potencijal tehnološkog procesa kojim dobijamo NiTI žice sa najboljim mogućim osobinama od različitih proizviđača, tako da se smanje negativni efekti ortodontske terapije. Razlika između mogućnosti i cijene od budućih poboljšanja NiTI ortodontskih žica će takođe biti smanjena...

Broj projekta 8300739
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Valentina Veselinović
Projektni tim doc. dr Adriana Arbutina
mr Aleksandra Grebenar
mr Mirjana Umićević-Davidović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.12.2017.
Vrijednost projekta 2200.0 BAM