Navigacija

prof. mr Saša Pavlović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
053/292-020
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline redovni profesor 28. februar 2019.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MSOL1 Solfeđo 1
13MSOL2 Solfeđo 2
13MSOL3 Solfeđo 3
13MSOL4 Solfeđo 4
13MSOL5 Solfeđo 5
13MSOL6 Solfeđo 6
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPSOL1 Solfeđo 1
13MTPSOL2 Solfeđo 2
13MTPSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL7 Solfeđo 7
13MTPSOL8 Solfeđo 8
MKDKLGISO5 Solfeđo 5
MKDKLGISO6 Solfeđo 6
MKDMS3 Metodika solfeđa 3
MKDMS4 Metodika solfeđa 4
MMTPMS1 Metodika solfeđa 1
MMTPMS2 Metodika solfeđa 2
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
MMTPSOL5 Solfeđo 5
MMTPSOL6 Solfeđo 6
MTS3MS Tematski seminar 3 - Metodika solfeđa
MTS4MS Tematski seminar 4 - Metodika solfeđa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Aplikacija Sight Reading Factory - digitalizacija disciplina pevanje i čitanje s lista

  DOI 10.5937
  Časopis ARTEFACT
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Volumen Vol. 4
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2406-3134

  Smart Music kao interaktivno nastavno sredstvo u nastavi muzičke pismenosti

  Časopis Zbornik radova učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 111
  Strana do 126

  Obrazovni softver Malleus sa stanovišta nastave solfeđa

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Volumen XXIV
  Strana od 95
  Strana do 111

  KOMPARATIVNA ANALIZA NA KURIKULUMOT VO REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUBLIKA SRPSKA NA PRIMEROT: ANALIZA NA NASTAVNITE PROGRAMI PO MUZIČKO OD I DO III ODDELENIE

  Časopis Vospitanie spisanie za obrazovna teorija i praktika
  Godina 2014
  Autori Lenče Nasev i Saša Pavlović
  Volumen 9
  Broj 13
  Strana od 105
  Strana do 116
  Veb adresa file:///C:/Users/Administrator/Downloads/775-1-1508-1-10-20141121%20(1).pdf

Radovi sa skupova

  Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića, rad prezentovan na naučnom skupu Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Godina 2019
  Autori Sanda Dodik, Zoran Nikolić i Saša Pavlović

  Asonance i reminiscence sa Atosa – simfonijska poema Hilendar Vlade S. Miloševića

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija, Apstrakti. Akademija umjetnosti, Banja Luka,
  Godina 2018
  Autori Sanda Dodik, Zoran Nikolić i Saša Pavlović

  Smisao, faze i načini rada na dvoslojnim muzičkim primerima po uzoru na srpsko narodno dvoglasno pevanje

  Naučni skup Devetnaesti pedagoški forum scenskih umetnosti - Međunarodni interdisciplinarni stručno-umetnički naučni skup
  Publikacija Zbornik radova XIX pedagoškog foruma scenskih umetnosti, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti i Srpski forum za istraživanje u muzičkoj pedagogiji Fakultet muzičke umetnosti
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 35
  Strana do 47

  Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena pedagogija u svijetlu sadašnjih i budućih promjena 5
  Publikacija Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga - Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 358
  Strana do 372

  Mogućnosti primene informaciono komunikacionih tehnologija u realizaciji nastave predmeta Muzička kultura (predmetno područje- slušanje muzike)

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 557
  Strana do 572

  Kadenca – od klišea do improvizacije

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 594
  Strana do 612

  Horska dela Vlade S. Miloševića za decu

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 18
  Strana do 31

  Bosanske elegije Vlade S. Miloševića i Ranka Risojevića („Iz dumača i šuma modrih – XIV bosanska elegija)

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović i David Mastikosa
  Strana od 60
  Strana do 74

  Mogućnosti primene softvera EarMaster 6 u savremenoj nastavi solfeđa u Republici Srpskoj

  Naučni skup INFOTEH - JAHORINA 2016
  Publikacija Zbornik radova XV međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFO-TEH Jahorina, Elektro-tehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 639
  Strana do 642
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/RSS-4/RSS-4-1.pdf

  Modernizacija nastavnog programa i nastave za predmet Muzička kultura u Republici Srpskoj (prvi razred gimnazije)

  Naučni skup Balkan art forum - BARTF 2013 - Umetnost i kultura danas
  Publikacija Zbornik radova Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Bosanske narodne pjesme Vlade S. Miloševića sa stanovišta nastave ritma

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 511
  Strana do 526

  Ples kao element nastave solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIV pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 21
  Strana do 34

  Vlado S. Milošević – Bosanske narodne pjesme - etnomuzikološke analize seoskog pevanja

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornika radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 30
  Strana do 44

  Reljefno-tačkasto muzičko pismo – imperativ u procesu muzičkog opismenjavanja slepih

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik radova XIII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 158
  Strana do 172

  Pjesme sa Zmijanja Vlade Miloševića kao primeri sa elementima muzičkog folklora u nastavi solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inaspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Banja Luka
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 613
  Strana do 629

  Edukativni softveri u nastavi solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik XII pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 205
  Strana do 216

  Vlado S. Milošević nastavnik solfeđa

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 11
  Strana do 29

  Promocija umetničke muzike kroz nastavu solfeđa

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2009
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 60
  Strana do 76

  Završne melodijske formule srpskog crkvenog i narodnog pevanja - kao činioci afirmacije tonaliteta

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 131
  Strana do 142

  Vlado S. Milošević – Tri put ''Gospodi pomiluj''

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Zbornik radova, Akademija umjetnosti Banja Luka i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 155
  Strana do 169

  Pokreti u melodici srpskog crkvenog pojanja

  Naučni skup Pedagoški forum scenskih umetnosti
  Publikacija Zbornik VIII pedagoškog foruma. Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  Godina 2006
  Autori Saša Pavlović
  Strana od 8
  Strana do 15

Knjige

  Solfeđo 1 – repetitorijum

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802216-00-6
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Solfeđo 3 +

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802216-01-3
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 58

  Prvi gudački kvartet - Vlado S. Milošević

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci; Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-23-6
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 52

  Kameni spavač, poema za gudački kvartet i recitatora – Vlado S. Milošević.

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-22-9
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 52

  Četvrti gudački kvartet – Vlado S. Milošević

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-26-7
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 53

  Treći gudački kvartet – Vlado S. Milošević

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-25-0
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 65

  Drugi gudački kvartet – Vlado S. Milošević

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN ISMN 979-0-802206-23-3
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 87

Umjetnički radovi

  Partiture iz paučine - Vlado S. Milošević ; nosač zvuka

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske.
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Vlado S. Milošević - Gudački kvarteti nosač zvuka

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske.
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Solfeđo 1 - repetitorijum - nosač zvuka

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Šljiva – Spiritus movens - nosač zvuka

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - projekat Muzički karavan

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - projekat Muzički karavan

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Saša Pavlović

  Duni mi, duni

  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Predstavljanje autorskih kompozicija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Saša Pavlović

  Igraj, Jano

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Koledo

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - "Dani Srpske u Srbiji"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" - "Dani Srpske u Srbiji"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "IVA" i predstavljanje autorskih kompozicija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Donke

  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Trojanac

  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Tebe hvale angeli (mešoviti hor)

  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" i premijerno predstavljanje muzičkih kompozicija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva" na manifestaciji „Kozara etno-fest“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Humanitarni celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD „Iva“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Saša Pavlović

  Nastup SPD "Iva" u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Milošević 2014“ i koncerta „Tradicija na (s)ceni“ – 2014

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji kocert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović

  Koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović

  Premijera kompozicije „Dobro došo' Hriste“

  Izdavač RTRS
  Tip Muzičko delo
  Godina 2014
  Autori Saša Pavlović

  Premijera kompozicije „Zumbalica“

  Tip Muzičko delo
  Godina 2013
  Autori Saša Pavlović

  Autor muzike za pozorišnu predstavu Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića,

  Izdavač Narodno pozorište Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "IVA"

  Izdavač SPD "IVA"
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Saša Pavlović

  Nastupi vokalnog ansambla SPD "Iva"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović

  Premijera kompozicije Zasp'o Janko pod jablanom

  Izdavač RTRS
  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović

  Nosač zvuka Trava iva od mrtva pravi živa.

  Izdavač RTRS
  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović

  Kompozicije: Zelen oraj, Zaspo Janko, Trilogija, Vrbica, Preleteše ptice lastavice, Devojče, crveno jabolče i Moj dilbere

  Izdavač RTRS
  Tip Muzičko delo
  Tehnika Aranžer, muzički izvođač
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalno-instrumentalnog ansambla SPD "Iva"

  Izdavač Srpsko pjevačko društvo "Iva" Doboj
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncerti vokalnog ansambla SPD „Iva“

  Izdavač SPD "IVA"
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Saša Pavlović

  Nastup na humanitarnom, vaskršnjem koncertu Podignimo Stupove, vokalno-instrumentalni ansambl SPD "Iva"

  Izdavač RTRS
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Saša Pavlović

  Zlatna medalja, VI Horski festival, Majske muzičke svečanosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović

  Srebrna medalja, VI Horski festival, Majske muzičke svečanosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović

  Celovečernji koncert mešovitog hora Srpskog pjevačkog društva „Iva“,

  Izdavač Srpsko pjevačko društvo "Iva", Doboj
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Saša Pavlović

  Specijalna nagrada za očuvanje i izvođenje starog srpskog izvornog pevanja, V Horski festival, Majske muzičke svečanosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Saša Pavlović

  Srebrna medalja, IV Horski festival, Majske muzičke svečanosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Saša Pavlović

  Zlatna medalja, II Horski festival, Majske muzičke svečanosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Saša Pavlović

  Zlatna medalja na I Horskom festivalu Majske muzičke svečanosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Saša Pavlović