Navigacija

prof. mr Slavica Gluvić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/663-725
Uža naučna/umjetnička oblast Umjetničko-teorijske discipline
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKDKLGSOL4 Solfeđo 4
MMTPSOL3 Solfeđo 3
MMTPSOL5 Solfeđo 5
13MEMSOL2 Solfeđo 2
13MSOL1 Solfeđo 1
13MSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL2 Solfeđo 2
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MEMSOL1 Solfeđo 1
13MEMSOL4 Solfeđo 4
MMTPTS2MS Tematski seminar 2 - Metodika solfeđa
MKDMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPSOL1 Solfeđo 1
MKDKLGSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL4 Solfeđo 4
13MTPSOL7 Solfeđo 7
MKDKLGISO6 Solfeđo 6
MMTPMS3 Metodika solfeđa 3
MMTPMS4 Metodika solfeđa 4
MKDKLGISO5 Solfeđo 5
13MSOL2 Solfeđo 2
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MTPSOL8 Solfeđo 8
13MSOL5 Solfeđo 5
MMTPMS1 Metodika solfeđa 1
MMTPMS2 Metodika solfeđa 2
MTS3MS Tematski seminar 3 - Metodika solfeđa
MTS4MS Tematski seminar 4 - Metodika solfeđa
13MSOL3 Solfeđo 3
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
MKDMS3 Metodika solfeđa 3
13MSOL6 Solfeđo 6
13MEMSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL5 Solfeđo 5

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Solmizacija i "očinstvo" Gvida iz Areca na razmeđu Istoka i Zapada

  Časopis Muzika Časopis za muzičku kulturu
  Godina 2016
  Autori Slavica Gluvić
  Broj 1
  Strana od -
  Strana do -

  Gvido iz Areca: "Moje himne, moji snovi..."

  Časopis Agon, časopis za pozorište i vizuelne komunikacije
  Godina 2015
  Autori Slavica Gluvić
  Broj 6
  Strana od -
  Strana do -

  O razvoju apsolutnog sluha – sa predavanja dr Zorislave Vasiljević

  Časopis Pro musica
  Godina 1986
  Autori Slavica Gluvić
  Broj 131
  Strana od 20
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  Pevanje kao čulo dodira

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“
  Publikacija Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog,“ Banja Luka 2012.
  Godina 2012
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 59
  Strana do 67

  Unutrašnji sluh ili unutrašnji glas

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“
  Godina 2011
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 663
  Strana do 668

  Strategija pisanja diktata u odnosu na vrstu memorije

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“
  Publikacija Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog,“ Banja Luka 2010.
  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 105
  Strana do 113

  Eksplicitni kod dešifrovanja

  Naučni skup XI pedagoški forum, FMU Beograd
  Publikacija XI pedagoški forum, FMU Beograd 2009.
  Godina 2009
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 91
  Strana do 100

  Muzika i hemisfere

  Naučni skup X pedagoški forum, FMU Beograd, 2008.
  Publikacija Zbornik X pedagoškog foruma, FMU Beograd 2008.
  Godina 2008
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 151
  Strana do 159

  Whu Johnny can’t read

  Naučni skup IX pedagoški forum, Fakultet muzičke umetnosti (FMU) Beograd
  Publikacija Zbornik IX pedagoškog foruma, Fakultet muzičke umetnosti (FMU) Beograd
  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 91
  Strana do 97

  Fiziologija vidne percepcije i pevanje s lista

  Naučni skup Naučni skup „Vlado Milošević, etnomuzikolog i kompozitor“
  Publikacija Zbornik radova naučnog skupa „Vlado Milošević, etnomuzikolog i kompozitor,“ Banja Luka, 2007.,
  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić
  Strana od 285
  Strana do 297

Ostali radovi

  2. Predavanje u organizaciji Kluba Zdravlja – Mostar, Uticaj muzike na razvoj dece, 17. 01. 2012., Kuća otvorenog srca, Mostar.

  Godina 2016
  Autori Slavica Gluvić

  10. Član komisije za odbranu master teze kandidata Ivane Antunić,Banja Luka 2015.

  Godina 2015
  Autori Slavica Gluvić

  11. Ispitivač/član komisije za stručne ispite za predmete Solfeđo i Muzička kultura u periodu od 2010-2015.

  Godina 2015
  Autori Slavica Gluvić

  1. Kontinuirano učešće u pisanju primera (srednja škola) za Republičko takmičenje muzičkih škola Republike Srpske od samog uvođenja Solfeđa kao takmičarske discipline (od 2009. do 2015. godine). Zbirke vježbi u pripremi za štampu.

  Godina 2015
  Autori Slavica Gluvić

  19. Pohađanje seminara iz solfeđa, „Uloga i značaj pripremnih vježbi u nastavi solfeđa,“ u okviru Republickog takmičenja muzičkih škola Republike Srpske 2014., predavač mr Dušan Erak.

  Godina 2014
  Autori Slavica Gluvić

  7. Član komisije za izbor u zvanje docenta mr Mladena Matovića, docenta na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 2013.

  Godina 2013
  Autori Slavica Gluvić

  6. Mentor na master studijama kandidatima: Mirjam Turkeš, Mirjani Kečan (Drinić) i Jovani Vukosav.

  Godina 2013
  Autori Slavica Gluvić

  5. Član komisije za odbranu magistarske teze kandidata Mladena Matovića, Mogućnost primjene Orfovog koncepta muzičkog obrazovanja u osnovnoškolskom sistemu Republike Srpske, Banja Luka 2013.

  Godina 2013
  Autori Slavica Gluvić

  4. Član žirija na XX Republičkom takmičenju muzičkih škola Republike Srpske 2013. godine, za disciplinu Solfeđo (niža i srednja škola).

  Godina 2013
  Autori Slavica Gluvić

  3. Predavanje u organizaciji Pokreta prosvetiteljstva „Bolji život“ Banja Luka: Uticaj muzike na razvoj deteta, 17. april 2012., Sala JP „Zavod za izgradnju grada“, Prijedor.

  Godina 2012
  Autori Slavica Gluvić

  18. Ispitivač u komisiji za stručne ispite za predmete Solfeđo i Muzička kultura, Banja Luka 2010.

  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić

  17. Pohađanje seminara/radionice Savremene metode u domenu muzičke pedagogije, u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Švedskom međunarodnom organizacijom SIDA, predavač dr Ivana Drobni sa fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Banja Luka 2010.

  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić

  16. Pohađanje seminara/radionice Savremeni udžbenik u nastavi solfeđa (RS, BiH), u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Švedskom međunarodnom organizacijom SIDA, predavač dr Senad Kazić, docent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Banja Luka 2010.,

  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić

  15. Autor primera za solfeđo za srednju školu na 17. takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka 2010.,

  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić

  13. Učešće u izradi novih Nastavnih planova i programa za III i ІV razred srednje muzičke škole u Republici Srpskoj, predmet Solfeđo, u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, Banja Luka 2010.,

  Godina 2010
  Autori Slavica Gluvić

  14. Autor primera za solfeđo za srednju školu i član žirija na 16. takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, Banja Luka 2009.,

  Godina 2009
  Autori Slavica Gluvić

  9. Učešće ekipe stidenata: Matić Maje, Marković Ane, Nikolić Tijne i Bašić Jelene na 10. Turniru muzičkih veština u Kragujevcu, 17. maja 2009, 218 osvojenih bodova.

  Godina 2009
  Autori Slavica Gluvić

  12. Učešće u izradi novih Nastavnih planova i programa za II razred srednje muzičke škole u Republici Srpskoj, predmet Solfeđo, u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, Banja Luka 2009.,

  Godina 2009
  Autori Slavica Gluvić

  1. Učešće u izradi novih Nastavnih planova i programa za I razred srednje muzičke škole u Republici Srpskoj, predmet Solfeđo, u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, Banja Luka 2008.,

  Godina 2008
  Autori Slavica Gluvić

  9. Učešće u projektu Klasika za vas, Udruženja muzičkih umjetnika RS, kroz dva predavanja Uticaj muzike na razvoj deteta, Banja Luka ( juni 2008.) i Zenica (decembar 2008.)

  Godina 2008
  Autori Slavica Gluvić

  8. Pohađanje seminara/radionice Muzika kao sredstvo komunikacije, WESTERN BALKAN PROJECT IN MUSIC EDUCATION, u organizaciji Kraljevskog muzičkog koledža iz Štokholma i organizacije SIDE, predavač prof. Bo Tobijason sa Kraljevskog muzičkog koledža iz Štokholma, Banja Luka 2007.

  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić

  10. Učešće u izradi novih Nastavnih planova i programa za nižu muzičku školu u Republici Srpskoj za predmet Solfeđo, u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, Banja Luka 2007.,

  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić

  8. Pohađanje seminara/radionice Muzika kao sredstvo komunikacije, WESTERN BALKAN PROJECT IN MUSIC EDUCATION, u organizaciji Kraljevskog muzičkog koledža iz Štokholma i organizacije SIDE, predavač prof. Bo Tobijason sa Kraljevskog muzičkog koledža iz Štokholma, Banja Luka 2007.

  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić

  7. Učešće u svojstvu predavača u ciklusu predavanja udruženja Pokreta prosvetiteljstva – Bolji život iz Banje Luke, Banja Luka 2006/07. Teme: Muzika i bios, Stilovi učenja i Muzika i prosvetiteljstvo

  Godina 2007
  Autori Slavica Gluvić

  5. Višegodišnja saradnja sa Muzičkom školom u Prijedoru, koja je obuhvatila, osim edukacije predavača, i tumačenje sistema rada kao i redovne obilaske i kontrolu nastave,

  Godina 2005
  Autori Slavica Gluvić

  4. Ciklus seminara za nastavnike solfeđa u Banjoj Luci i Prijedoru od 2002-2005.,

  Godina 2005
  Autori Slavica Gluvić

  3. Učešće u svojstvu predavača na seminaru za nastavnike solfeđa, Akademija umjetnosti u Banjoj Luci i Prosvetno-pedagoški zavod u Banjoj Luci, 2002.,

  Godina 2002
  Autori Slavica Gluvić

  Eksperimentalni rad na razvoju apsolutnog sluha sa učenicima prvog razreda Osnovne muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Kraljevu, školske 1985/86.

  Godina 1998
  Autori Slavica Gluvić

  Eksperimentalni rad na razvoju apsolutnog sluha sproveden sa učenicima prvog razreda Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu

  Godina 1991
  Autori Slavica Gluvić