Navigation

SR1-13 - Socijalni rad s pojedincem

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
SR1-132П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
није условљеннема условљености
The goal
Циљ наставе и практичног рада је да студенти овладају основним методским приступима и практичним знањима из области социјалног рада с појединцем. Студенти ће стећи сљедећа знања: Холистички приступ људским потребама и проблемима; Успостављање и одржавање професионалног односа са клијентима; Процјену потреба, ризика, снага и ресурса појединца и породице; Планирање интеревенција, услуга и мјера.
The outcome
Реализацијом наставног програма очекује се да студенти стекну основна теоријска и практична знања за примјену различитих метода социјалног рада, способност за препознавање значаја индивидуалног и тимског рада, као и за вођење докуменатције у раду с појединцем и породицом. Студенти треба да овладају суштином модерне методе рада са појединцем, а она се односи на помоћ коју социјлани радник пружа клијенту како би могао развити своје властите могућности и у пуној мјери се ангажовати у савладавању личних тешкоћа. Студенти треба да овладају сљедећим садржајима: Вјештине припреме за рад с клијентом; Успостављање и одржавање помагачког односа; Проучавање документације; Сарадња са другим стручњацима; Проучавање историје живота клијента и историје проблема; Проучавање ужег и ширег окружења клијента; Синтеза свих чињеница (података); Социјална терапија (третман); Израда социјалне анамнезе и вјештине писања налаза и мишљења социјалног радника и Праћење резултата мјера које су предузете (евалуација рада с клијентом).
Contents
Социјални рад у систему наука о човјеку. II Узроци настанка социјалних случајева III Општа начела и правила у раду с појединцем IV Професионални однос у социјалном раду с појединцем. V Фазе социјалног рада с појединцем (припремно-организациона фаза, улога тријажера, основна евиденција и документација. VI Тимски рад у социјалном раду VII Методе, технике и вјештине социјалног рада VIII Фаза социјалне дијагнозе (процјене) IX Проучавање истрије живота клијента и историје случаја. Значај и начини проучавања историје живота клијента и историје случаја. X Проучавање околине клијента (уже и шире) XI Социјална анамнеза. Шта је социјална анамнезаи како се долази до социјалне анамнезе? Како се пише социјална анамнеза? XII Синтеза свих чињеница (података) – социјална дијагноза, евалуација и прогноза XIII Интерперсонално посредовање у социјалном раду. XIV Налаз и мишљење социјалног радника. XV Социјана терапија (третман).
Methods of teaching
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. Свака наставну јединицу прати сет практичних вјежби које за циљ имају савладавање основних вјештина из предметне јединице.
Literature
  1. 1. Vidanović, I. (2008): "Pojedinac i porodica ", (treće autorsko izdanje), Beograd (Original title)
  2. Urbanc, K. (2006): „Izazovi socijalnog rada s pojedincem“, Zagreb, Alinea (Original title)
Knowledge check forms and grading
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова.