Navigation

MSC-6 - Teorija stresa, traume i krize

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
MSC-61П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
није условљеннема условљености
The goal
У оквиру овог предмета студенти ће се упознати са појмовима стрес, траума, криза, губици и туговање, са основним концептима и теоријским приступима у одређењу стреса, трауме и кризе, као и са различитим аспектима улоге социјалног радника у односу на ове теоријске концепте, са начинима пружања стручне подршке и адекватним одговорима социјалног радника на потребе клијената након трауматских догађаја и током процеса туговања, као и са специфичностима рада са дјецом и младима у стању кризе и туговања.
The outcome
На основу усвојених знања, студенти ће бити оспособљени да разликују појмове стрес, траума, криза, да прикажу и објасне различите теоријске поставке које се користе за разумијевање стреса, трауме и кризе, да препознају и објасне посљедице стресних и трауматских догађаја, да категоришу различите врсте кризних догађаја, препознају трауматске и нетрауматске врсте губитака, разликују кризне интервенције, каракtеристике, циљеве и специфичне поступке у оквиру кризних интервенција из улоге социјалног рада. Такође, студенти ће развити вјештине неопходне за разумијевање и анализирање потреба клијената у стресу, трауми, кризи и туговању, за оснаживање клијената и њихових ресурса, као и вјештине за избор, спровођење и праћење адекватних психосоцијалних интервенција.
Contents
1.Упознавање са појмовима стрес, траума и криза; 2.Основни концепти и теоријски приступи у одређењу стреса; 3.Стресори, знакови стреса, начини суочавања са стресом, реакције на стрес и посљедице; 4.Траума и трауматски догађаји, основни концепти и теоријски приступи у одређењу трауме; 5.Фактори који одређују врсту и јачину трауме, реакције на трауматске догађаје, потребе трауматизованих особа и посљедице трауматских догађаја; 6.Критеријуми за одређивање посттрауматског стресног поремећаја; 7.Криза, кризни догађаји, основни концепти и теоријски приступи у одређењу кризе; 8.Најчешће реакције у стању кризе, специфичности кризних догађаја у помагачком послу; 9.Пружање стручне подршке, карактеристике, циљеви и специфични поступци у оквиру кризних интервенција из улоге социјалног рада; 10.Сажета психолошка интеграција трауме, растерећење и демобилизација; 11. Пружање стручне подршке дјеци и адолесцентима у стању кризе; 12.Губици - врсте, специфичне врсте губитака, трауматски и нетрауматски губици, реакције на губитак, туговање и процес туговања; 13.Пружање стручне подршке особама током процеса туговања, циљеви, смјернице, методе, технике, основни елементи стручне подршке тугујућим, савјетовање са тугујућом особом; 14.Пружање стручне подршке дјеци и адолесцентима у ситуацијама губитака и туговања, потребе тугујуће дјеце и младих.
Methods of teaching
Предавања и вјежбе, интерактивна настава, искуствено учење у групи, рјешавање проблемских задатака и ситуација везаних за различите стресне, трауматске и кризне ситуације, израда самосталних радова.
Literature
  1. Arambašić, L. (1996). Pregrad, J. (ur.). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (Original title)
  2. .Vlajković, J. (2009). Od žrtve do preživelog. Beograd: IP „Žarko Albulj“. (odabrana poglav.lja). (Original title)
  3. Arambašić, L. (2000). Psihološke krizne intervencije. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (odabrana poglav.lja) 4. (Original title)
  4. 1.Vlajković, J. (2005). Životne krize - prevencija i prevazilaženje. Beograd: IP „Žarko Albulj“. (odabrana poglav.lja). (Original title)
  5. Arambašić, L. (2005). Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglav.lja). (Original title)
Knowledge check forms and grading
Провјера знања ће се вршити током семестра у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, завршним испитом у вријеме редовних испитних рокова усмено и писмено. Предиспитне обавезе се састоје из два (2) колоквијума (по 20 бодова) и редовног и активног похађања предмета (10 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит се обавља усмено и писмено. На завршном испиту се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 5о бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50)