Navigation

SR-28 - Mentalno zdravlje

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
SR-284П + В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
није условљеннема условљености
The goal
Циљ предмета Ментално здравље је да студенти овладају основним сазнањима о карактеристикама, динамици настанка и развоја менталних поремећаја, да препознају особе у ризику и да се упознају са улогом социјалног рада у заштити и унапређењу менталног здравља.
The outcome
На основу усвојених знања о менталном здрављу и менталним поремећајима, студенти ће бити оспособљени за разумијевање узрока који доводе до поремећаја менталног здравља и тешкоћа у психосоцијалном функционисању појединаца и група, за правовремено препознавање менталних поремећаја и за предузимње адекватних мјера и услуга у области социјалног рада. Студенти ће бити упознати са улогом социјалног радника и центра за социјални рад у заштити права и интереса лица са менталним поремећајима.
Contents
Ментално здравље, ментални поремећаји, ментална хигијена; 2. Савремени теоријски приступи у одређењу појмова менталног здравља и менталних поремећаја, модели у одређењу појмова менталног здравља и менталних поремећаја; 3. Значај менталног здравља, заштита и унапређење менталног здравља, превенција; 4. Основне категорије менталних поремећаја, класификација менталних поремећаја; 5. Ментални поремећаји дјеце предшколског узраста; 6. Ментални поремећаји дјеце школског узраста; 7. Ментални поремећаји адолесцената; 8. Ментални поремећаји одраслих; 9. Поремећаји брачних и породичних односа; 10.Дјеца без родитељског старања; 11.Дјеца са сметњама у развоју; 12.Заштита и унапређење менталног здравља у заједници (модели); 13.Координисана брига у менталном здрављу и социјални рад; 14.Улога социјалног рада у заштити и оснаживању корисника, социјално укључивање и партиципација корисника (индивидуално планирање); 15.Закон о заштити лица са менталним поремећајима
Methods of teaching
Предавања и вјежбе, интерактивна настава, рад у малим групама
Literature
  1. Vidanović, I., i Kolar, D. (2008). Mentalna higijena. Beograd: Linea (Original title)
  2. Lakić, B. i sar. (2013). Koordinisana briga u mentalnom zdravlju. Banja Luka: Medicinski fakultet. Str: 25-37. (Original title)
  3. Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 46/04) (Original title)
Knowledge check forms and grading
Провјера знања ће се вршити током семестра у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, завршним испитом .Предиспитне обавезе се састоје из два (2) колоквијума (по 20 бодова) и редовног и активног похађања предмета (10 бодова). Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50).